Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at fire fartøy som fisker med not og fire fartøy som fisker med line kan delta i fisket etter makrellstørje. Fristen for å melde seg på til dette fisket er 20. mars.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at det vil komme mer informasjon om vilkårene for å delta i sports- og rekreasjonsfiske i løpet av kort tid. Direktoratet ber derfor interesserte om å avvente påmelding til dette fisket frem til vilkårene for deltakelse er publisert.

Reguleringen fastsatt i forskrift 6. mars 2019 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019, innebærer blant annet følgende:

En norsk kvote på 239 tonn

En gruppekvote på 187 tonn til fartøy som fisker med not

En gruppekvote på 24 tonn til fartøy som fisker med line

Fartøy som fisker med not kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november 2019. Av disse fartøyene vil ett fartøy over 40 meter få tildelt en fartøykvote på 52 tonn, og tre fartøy under 40 meter få tildelt en fartøykvote på 45 tonn

Fire fartøy som fisker med line vil få tildelt en fartøykvote på seks tonn.

Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan fiske i perioden fra og med 1. august til 31. desember 2019.

Fartøy som fisker med line og som er under 24 meter kan fiske i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

Det er avsatt et kvantum på 27 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

Fartøy som deltar i fisket må i søknaden dokumentere at:

er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje

har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas

Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

I tillegg må fartøy som fisker med not dokumentere at de har egen lugar til observatører fra ICCAT og Havforskningsinstituttet. Fartøy som fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 12, eller, dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn.

Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm.

Loddtrekning

Dersom flere fartøy som oppfyller kriteriene melder seg til fisket enn det antallet fartøy som vil kunne få tildelt kvote etter forskriften, vil deltakelsen avgjøres ved loddtrekning.

Observatør

Fartøy som fisker med not skal ha 100 prosent dekning av observatør fra ICCATs regionale observatørordning (RoP), og alle kostnader må være betalt før observatør tildeles.

Observatørkostnadene for RoP i 2019 er foreløpig ikke fastsatt. I 2018 utgjorde observatørkostnadene et fast beløp på 7500 € + 4400 € samt et døgnhonorar på 230 €.

Fartøy som fisker med line må betale kostnader til nasjonal observatør fra Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet. Kostnader er estimert til ca. 3 000 kroner pr. dag.

I tillegg til de estimerte kostnadene over må reisekostnader både for nasjonal observatør og for observatør fra ICCAT påregnes.

Prøvetaking

De deltakende fartøyene kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst. Eventuelt vil fartøyet kunne pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

ICCAT

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Påmeldingsfrist og søkerliste

Søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

Påmelding til Fiskeridirektoratet sendes innen 20. mars 2019