– Jeg er utrolig skuffet over at fiskeriministeren nå ikke sikrer forutsetningene som fremgår i forarbeidene til deltakerloven, hvor det forutsettes at det for sjøsamiske fiskere skal være en rett til å fiske som man «kan leve av», sier sametingsråd Silje Karine Muotka, etter at reguleringen for torskefisket ble kjent rett før jul.

– Statsråden setter en stopper for den svært positive utviklingen i åpen gruppe med å sette torskekvotene så lavt for 2019 at mange mindre fiskere i åpen gruppe kommer til å slite veldig. Dette er en stor trussel mot sjøsamisk kultur, og staten har et utvilsomt ansvar for å sikre sjøsamisk kultur en fremtid, som også Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter peker på når det gjelder sjøsamiske fiskerier, sier Muotka.

Muotka fremhever at Sametinget selvsagt også ønsker en forvaltning der man ivaretar ressursgrunnlaget for fremtiden, og ikke overbeskatter fiskeressursene. Utfordringen er at hele fiskeriforvaltningen er innrettet på å tilgodese de store fartøyene.

– Vi mener de store må redusere sitt fiske, og at det må gjøres endringer i trålstigen slik at vi kan ha en aktiv kystflåte, sier Muotka.

– I mellomtiden skal altså fiskere i åpen gruppe, som holder kysten i gang gå uten mulighet til å kunne leve av fisket de driver. Det er uakseptabelt, sier Muotka.

Muotka mener at når det er et sånt press på torskeressursen, burde kvoteavtaler med andre land vurderes med reduksjon av torskekvote for at det skal være mulig å videreføre en aktiv, effektiv og samfunnsstyrkende kystflåte fremover. Hun reagerer også sterkt på at ministeren dobler aktivitetskravet i forhold til krabbefisket fra kr 100.000 til 200.000 nå.

– Det er et krav som uunngåelig ytterligere øker presset på torskeressursen og kysttorsken. Selv om man kan fylle aktivitetskravet med annen kvitfisk, har myndighetene i arbeidet med å opprettholde en sjøsamisk kultur lagt opp til et stort fokus på torskefiske både gjennom avsetningen til kystfiskekvoten og disse aktivitetskravene for å få krabbekvote.

Muotka konstaterer også at statsråden beklageligvis heller ikke har konsultert Sametinget når det gjelder kvotereguleringen i henhold til konsultasjonsavtalen.

– Vi har i desember gjennomført det jeg vil kalle et svakt forberedt møte, hvor det ikke ble gjort noen som helst forsøk på å finne løsninger på kvotespørsmål for åpen gruppe og kystfiskekvoten fra ministerens side, sier Muotka. Møtet var ikke noen konsultasjon, da det ikke ble gjort noen vurderinger fra departementet sin side om ansvaret for sjøsamisk kultur, og heller ikke noen forsøk på å løfte løsninger.

– Sametinget måtte legge frem våre forslag på forhånd, og jeg prøvde videre i møtet å konkretisere ytterligere løsninger, men må bare konstatere at fiskeriministeren virket som om han var opptatt av å plukke fra hverandre alle de forslag Sametinget kom med. Det som skjedde var ikke konsultasjoner som etter avtalen «skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak», sier Muotka.