– Det er gode grep som nå tas for å tilrettelegge mulighetene for nye fremdriftsløsninger for maritim sektor og industri, sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag om planene.

Fem produksjonsanlegg for hydrogen skal nå bygges fra Glomfjord i nord til Kristiansand i sør. Samtidig er det tildelt støtte til i alt sju ulike typer fartøy for å teste og høste erfaringer, skriver fiskarlaget.

– Tildelingen av midler gjennom Enova og regjeringens støtte til prosjektet er viktige signaler til oss i fiskeflåten også. Vår hovedutfordring er flåtens varierte driftsmønster, behovet for bunkringsmuligheter langs hele kystlinja, og alternative energikilder er plasskrevende, sier Joakim Martinsen.

Norges Fiskarlag støtter Enovas formulering om at hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i morgendagens Norge. Ikke minst for maritim sektor og industrien.

­­– Så aktualiseres jo behovet for nye alternativ nå, i en tid med høye priser på drivstoff. Så lenge næringen har god lønnsomhet ser vi en utvikling preget av innovasjon og omstilling. Men for tiden preges vi alle av økte kostander, og derfor er det nødvendig med statlig bidrag som sikrer grønn utvikling av maritim og marin sektor.

Norges Fiskarlag har på vegne av næringen gjort flere tiltak de siste årene for å bidra i et grønt skifte også når det gjelder alternativer på fremdrift.

I 2020 gjennomførte SINTEF et prosjekt etter at Landsmøtet i november 2019 hadde en bred gjennomgang av behov for nye grep innenfor fartøyteknologi og fremdrift, i behandlingen av saken «Fremtidens fiskefartøy».

Det er slått fast at kystflåten har den høyeste gjennomsnittlige alderen for samtlige fartøygrupper i fiskeflåten. Det er derfor er et stort potensiale- og behov for flåtefornying i kystflåten.