Sjøfugl som utilsiktet fanges i forbindelse med fiske får stadig større internasjonal oppmerksomhet. I år fortsetter Norsk institutt for naturforskning (NINA) med å kartlegge slik bifangst av sjøfugl i de norske fiskeriene.

– Vi prøver å forstå og kartlegge omfanget av utilsiktet bifangst av sjøfugl i forskjellige fiskerier, og hvilke enkle tiltak som kan redusere omfanget, sier NINA-forsker og prosjektleder Kim Magnus Bærum i en pressemelding.

Forebyggende tiltak

I år fokuserer bifangstprosjektet spesielt på fugl som blir tatt i forbindelse med garnfiske etter rognkjeks. Sesongen for rognkjeksfisket er i ferd med å starte nå.

– Mange norske bestander av sjøfugl er sterkt redusert. Selv om bifangst i norske kyst- og havområder ikke har vært regnet som hovedårsak, har nedgangen gjort det nødvendig å lære mer om hvilke lokale tiltak som kan forebygge bifangst. Samtidig blir forbrukerne, særlig internasjonalt, stadig mer opptatt av at fiskeriene skal være bærekraftige, forteller Bærum.

Ofte ender sjøfugl i garnet, og forskerne ønsker seg bedre kunnskap om omfanget.

Sertifikat gir høyere priser

Omfanget av bifangst vektes tungt i internasjonale miljøsertifiseringer av fiskerier. I fjor ble det norske fisket etter rognkjeks sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden Marine Stewardship Council (MSC), og trolig førte det til et oppsving i rognprisene. For å beholde MSC-sertifikatet, og markedsfordelene det medfører, må fiskerne blant annet tallfeste bifangst av sjøfugl.

Kystfisket har åpenbare positive konsekvenser for det norske samfunnet. Det bidrar blant annet til matsikkerhet, jobber og økonomisk sikkerhet for lokalsamfunn. Derfor er det viktig å opprettholde kystfisket som en ressurs, samtidig som vi sikrer en fremtidsrettet og bærekraftig videreutvikling av fiskeriene.

Ber fiskerne om hjelp

Forskerne ønsker å komme i kontakt med fiskere som skal fiske spesifikt etter rognkjeks i løpet av sesongen, for å utveksle erfaringer og data rundt bifangst av sjøfugl i Norge.

– Vi ber fiskere om å fylle ut spørreskjemaer om bifangst av sjøfugl, samtidig som vi har observatører ute på noen av båtene. Slik håper vi å få bedre tall på mengden av sjøfugl som tas som bifangst, sier Bærum.

Bifangstprosjektet startet i 2008 og er finansiert av Miljødirektoratet. Det gjennomføres i samarbeid Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet. I tillegg har en rekke fiskere og lokale feltarbeidere bistått i pro­sjektet og levert verdifulle data.