- Vi er kjent med at det er planlagt seismisk skyting i et område i Barentshavet Sør. Undersøkelsen skulle startet opp før jul, men er etter det vi erfarer enda ikke kommet i gang. Det planlagte området for den seismiske undersøkelsen ligger i skreiens vandringsrute fra Barentshavet til gytefeltene for skrei som hovedsakelig befinner seg på kysten av Troms, Nordland og Trøndelag. Dette betyr at den skremmeeffekten som seismikk har på fisk kan føre til at skreien ikke kommer seg til de tradisjonelle gytefeltene på kysten med de meget negative konsekvenser som det garantert vil få for en ny årsklasse av torsk, skriver daglig leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag i et brev til moderorganisasjonen.

- Vi registrerer at Havforskningsinstituttet har uttalt seg til den planlagte seismikkskytingen og bl. a uttaler at «seismikkskyting i området primo februar vil kunne forstyrre konsentrert gytevandring.» Instituttet uttaler videre at «seismisk skyting før primo februar bør gjøres slik at områder i sør og vest tas først og områder i nord / nordøst til slutt».

På ovennevnte grunnlag har Havforskningsinstituttet frarådet seismisk skyting i det omsøkte området fra og med primo februar, mens rekkefølgen for skyting før dette tidspunkt bør legges opp slik at gytevandringer sør og vest for området blir minst mulig forstyrret.

- Etter vår mening har Havforskningsinstituttet gjennom sin uttalelse ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den gytevandringen som vi vet foregår også i januar. Allerede før årsskiftet starter skreien sin vandring sørover. Den planlagte seismikkskytingen vil dermed foregå midt i den konsentrerte gytevandringen både i forhold til tidspunkt og utstrekning. Det vises i denne sammenhengen til at Havforskningsinstituttet gjennom sin uttalelse til den planlagte seismikkskytingen har bekreftet at seismikkskyting vil kunne forstyrre konsentrert gytevandring.

I følge Fiskeridirektoratets uttalelse til den seismiske undersøkelsen kan det foregå fiske i eller nær det omsøkte området og direktoratet har derfor uttalt at det «må tas hensyn til en skremmeavstand på 4 – 5 nautiske mil for eventuelle fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse…. .» Nordland Fylkes Fiskarlag finner det oppsiktsvekkende at Oljedirektoratet (OD) i sin oppsummering til seismikkselskapet uttaler at det «i ODs tilråding ikke inngår minsteavstand / skremmeavstand i nautiske mil.» Dette viser bare hvilken arroganse som finnes i OD og hvor liten vekt det egentlig legges på de synspunkter som innhentes fra faginstansene, heter det videre i brevet.

- Vi vil ut fra foranstående be Norges Fiskarlag så snart som mulig ta kontakt med berørte parter og kreve at den planlagte seismikkskytingen utsettes til et tidspunkt av året der den ikke gir konsekvenser verken for utøvelse av fisket eller gir ressursøkologiske effekter, skriver Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag.