Riksrevisjonens funn viser at kursen i kvotepolitikken må endres.

Riksrevisjonens funn underbygger Kystfiskarlagets oppfatning. Utviklingen i kvotesystemet har bidratt til at vi beveger oss bort fra de sentrale målene i lovgivningen om at fisken er en felleskapsressurs som tilhører fellesskapet og skal bidra til verdiskaping, bosetning og arbeidsplasser i kystdistriktene.

Riksrevisjonen betegner det som alvorlig at viktige fiskeripolitiske prinsipper utfordres, slik som prinsippene om spredt eierskap, en variert flåtestruktur og at eierskapet til kvoter ikke skal konsentreres på for få hender.

Riksrevisjonens funn er at:

• Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.

• Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.

• Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.

• Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.

• Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.

Riksrevisjonen finner det også alvorlig at endringer i kvotesystemet har fått til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn, og at mange kystsamfunn har fått redusert fiskeriaktivitet.

Riksrevisjonen gir videre Nærings- og fiskeridepartementet sterk kritikk for ikke i tilstrekkelig grad å ha utredet konsekvensene av endringer som har fått irreversible konsekvenser for fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene. Dette underbygger Kystfiskarlaget sin oppfatning av at mange av endringene i kvotesystemet har blitt til på bakgrunn av sterkt påtrykk fra deler av næringen og uten en grundig vurdering av hva som er mest lønnsomt for kystsamfunnene og samfunnet som helhet.

Behov for grundigere vurdering av samfunnsmessige konsekvenser

Etter Kystfiskarlagets syn vil kvotemeldingen slik den foreligger ikke endre den utviklingsretningen som riksrevisjonen beskriver. Det er opplaget at kursen i kvotepolitikken må endres og stortingsmeldingen omarbeides. Det vil være uforsvarlig av Stortinget å vedta en stortingsmelding med så usikre konsekvenser, og det ville være arrogant å ikke ta hensyn til riksrevisjonens funn og råd.

Riksrevisjonen anbefaler at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet og at departementet i framtiden følger grundig med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirke landingsmønster og fiskeriaktivitet i kystsamfunnene.

Svært mange i tillegg til Kystfiskarlaget har pekt på uklarheter i kvotemeldingen og oppfatter at konsekvensene er mangelfullt utredet. Konsekvenser som landingsmønster, fiskeriaktivitet og verdiskaping i kystsamfunnene er i liten grad berørt. Samtidig innebærer forslagene i kvotemeldingen