Konkret skriver de tre at Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget der leveringsforpliktelsene gjennomgås med sikte på å gi industri og flåte større fleksibilitet i utnyttelsen av fiskeråstoffet, for slik lettere oppfylle formålet med forskriften.

I saken bør det vurderes forslag som at industri kan leie ut deler av kvotene med leveringsforpliktelser til kystfartøy, samtidig som slumpfiskordningen utvides.

Forslaget kommer i et såkalt dokument 8-forslag, som er stortingsrepresentantenes mulighet til å fremme en sak på direkten.

Det er Frank Bakke-Jensen fra Finnmark, Jonni Solsvik fra Nordland og Elisabeth Aspaker fra Troms som er forslagsstillere.

Forslagsstillerne mener den uro som er rundt leveringsforpliktelsenes innhold og usikkerheten rundt arbeidsplassene i landindustrien betyr at regelverket må gjennomgås på nytt.

- Det er viktig å finne en løsning som stimulerer til både å øke forbruker og landindustriens tilgang til fersk fisk, uten at det går på bekostning av trålerflåten. Forslagsstillerne vil i denne sammenheng peke på at en mulig løsning kan være å tillate at trålerfartøyets kvote av torsk kan leies ut til et kystfartøy som leverer til industrien på land, samtidig som trålerfartøyenes fleksibilitet økes gjennom den såkalte slumpfiskordningen. Et kystfartøy vil på en hensiktsmessig måte kunne levere ferskt råstoff til industrien, av en kvalitet industrien kan nyttiggjøre seg. Forslagsstillerne viser til at det er rom for justeringer i slumpfiskordningen, og viser i denne forbindelse til representantforslag om å bedre kvotefleksibiliteten for havfiskeflåten. Forslaget vil bidra til økt lønnsomhet både på land og sjø.

- Forslagsstillerne registrerer at det på flere hold er reist ønske om å fokusere på fersk fisk, blant annet regjeringen Stoltenbergs «Sats ferskt!»-strategi fra 2007. På denne bakgrunn mener forslagsstillerne tiden er moden for en drøftelse i Stortinget av hvordan man kan sikre mer fersk fisk til norsk landindustri og forbrukere.