Fiskeridirektoratet sendte ut følgende melding nå i formiddag:

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske etter hyse for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap.

  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 20 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 137 tonn hyse pr. kvotefaktor.

  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 10 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 430 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Fiskeridirektoratet sendte nylig ut en anmodning om innspill fra organisasjonene i næringen. For to dager siden anbefalte arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag at det burde åpnes for fritt hysefiske.

De ber om at det benyttes utstyr for fangstbegrensning for å ivareta kvaliteten på hysa.

I direktoratets anmodning spørres det også om det bør refordeles hyse fra kystflåtens kvoter til havfiskeflåten.

Her mener Kystfiskarlaget at det må eventuelt kompenseres gjennom et balansert kvotebytte.