Fristen er satt til 16. januar, som er uforsvarlig kort tid for et forslag som ikke er utredet på en skikkelig måte, mener Fiskebåt.

Fiskebåt foreslår å utsette fristen til 9. mars, slik at den da også samsvarer med høringsfristen som er knyttet til vern av kysttorsk.

- At et slikt inngripende og lite gjennomarbeidet forslag sendes på høring rett før julehøytiden og med kort høringsfrist, bidrar ikke til å skape trygghet for at beslutningen om tiltak gjøres med grunnlag i en betryggende prosess blant høringspartene, skriver Fiskebåt i et brev til departementet.

Forslag fra SV

Forslaget om havdeling mellom den minste og litt større kystflåten dukket opp som et forslag fra SV i budsjettforhandlingene på Stortinget, og fikk en svært kort høringsfrist. I høringsdokumentet er det en mangelfull beskrivelse av både begrunnelse og konsekvenser av hva et slikt forslag vil innebære. I korte trekk går forslaget ut på at de større kystfartøyene (over 21 meter) ikke får lov til å fiske innenfor grunnlinjen for dermed å hindre konflikter med den minste kystflåten.

Et slikt forbud kan blant annet ødelegge for de som driver med levende lagring av fisk, for på den måten sikre helårlige arbeidsplasser i landindustrien.

Mangelfullt dokument

Ifølge Fiskebåt inneholder ikke høringsdokumentet dokumentasjon som underbygger behovet for et forbud, hverken når det kommer til store konflikter på fiskefeltene, heller ikke at den minste kystflåten er skadelidende og dermed ikke kan drive sitt fiske på en økonomiske bærekraftig måte grunnet større kystfartøys fiske langs kysten.

- Vi kan ikke se at forslaget om havdeling kan begrunnes i forhold knyttet til vern av kysttorsk, da Havforskningsinstituttets (HI) faglige innspill til problemstillingen ikke nevner havdeling og fiske utenfor grunnlinjen som tiltak for vern av kysttorsk. HI sitt forslag viser konkret til tiltak innenfor fjordlinjene og da særlig med henblikk på større vern av gyte og oppvekstområder, redskapsbegrensninger og at fartøy over 11 meter ikke skal ha adgang til å fiske etter torsk innenfor fjordlinjene. Det er verdt å påpeke at de fartøy med faktisk lengde over 21 meter som høringen om havdeling tar sikte på å ramme, i dag ikke har adgang til å fiske torsk innenfor fjordlinjene, heter det i brevet fra Fiskebåt.

Konfliktsituasjoner

Fiskebåt erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå konfliktsituasjoner på ulike fangstfelt, men at disse utfordringene har blitt løst gjennom dialog og at godt samarbeid mellom fiskeriforvaltningen og næringsorganisasjonene.

- Fiskebåt vil overfor de andre næringsorganisasjonene ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe med mål som ivaretar industriens og de ulike flåtegruppenes behov.