Etter at Nærings og fiskeridepartementet åpnet for å gi dispensasjon til å øke lagringstiden for villfanget torsk fra 12 til 20 uker, haster det med å få på plass et veisystem som håndterer levendefisk. Dispensasjonen betinger nemlig korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, samt økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse.

En av de største flaskehalsene ligger i teknologiutfordringne rundt vektestimeringen og telling av levende hvitfisk. Derfor vil FHF bruke inntil tre millioner kroner på å få utviklet et nytt veisystem.

I utlysningen peker FHF på at det er en rekke utfordringer knyttet til veiing, telling og sortering av levende fisk.

- I motsetning til oppdrettsfisk vil villfisk variere mye både i kondisjon og størrelse, og kroppsform kan i tillegg påvirkes av svømmeblærefylling. Levende fisk i bevegelse kan samtidig vanskeliggjøre måling og skanning. I tillegg må teknologien oppfylle kravene til Fiskeridirektoratet (+-3% nøyaktighet i forhold til kvote- og ressursavregning), og Justervesenet (+-1% nøyaktighet ved kjøp og salg).

FHF framholder at målsetningen med prosjektet er å utvikle et system som kan brukes fra:

  • båt til merd

  • mellom merder

  • fra merd til slakteri.

I prosjektet ønsker FHF samarbeid mellom teknologileverandør, et rederi og en fiskeindustribedrift som fangster, lagrer og produserer levende villfanget torsk. Videre vil man at den den nye teknologien skal godkjennes av myndighetene, samt at Fiskeridirektoratet er involvert i gjennomføringen.