- Kystflåten er viktig for fiskerinasjonen Norge. Jeg mener endringene vil gi kystflåten bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet fordi fartøyeierne kan tilpasse sitt driftsgrunnlag bedre til det de selv finner mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Det er opp til den enkelte fartøyeier å benytte seg av muligheten. Uansett vil alle få en strukturgevinst, også selv om man ikke skulle velge å strukturere selv, gjennom at 20 prosent av kvoten går tilbake til gruppen ved strukturering, sier Sandberg.

- Samtidig vil en heving kunne føre til en endring i den relative kvotefordelingen mellom kommuner, det vil si at det kan bli færre fartøy i noen områder og flere i andre. Jeg mener likevel det er riktig at næringsaktørene får mulighet til å tilpasse seg slik de selv finner det best, sier fiskeriministeren.

Spørsmålet om kvotetak var på høring i 2015 og det har derfor ikke vært en ny høringsrunde nå.

Kvotetakene heves slik at sum for flåtegruppen mellom 11-14.99 meter blir 6 og for fartøygruppene over 15 meter blir 8. Skillet mellom pelagisk sektor og torskesektoren opprettholdes.

Konkret innebærer dette for den minste gruppen at kvotetakene settes til 5+1 eller 3+3, og til 6+2 eller 4+4 for fartøyene over 15 meter. For fartøy i den minste gruppen betyr det at de kan strukturere inntil 5 ganger fartøyets grunnkvote i én av sektorene, eller velge å strukturere inntil 3 ganger grunnkvoten i både torskesektoren og pelagisk sektor.