Av leveransene av fryst råstoff fra norske båter i uke 15 var torsken og hysa ganske jevn i verdi. 2.520 tonn torsk til verdi 54,5 mill kroner, var satt sammen av hele 1.640 tonn/35,7 mill kroner tatt på garn, der det var leveranser fra 6 båter. Videre var det 550 tonn torsk/11,2 mill kroner fra 8 trålere og 330 tonn/7,6 mill kroner fra 3 autolinebåter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Omsetningen av fryst hyse var det i hovedsak 7 trålere som stod for, med 2.590 tonn til verdi 43,7 mill kroner. I tillegg var det 270 tonn fryst hyse fra 3 autolinebåter.

Når det gjelder landingene av fersk torsk, er ukekvantaene i mink, og fisket flytter seg fra Lofoten mot Finnmark. I uke 15 ble det levert 7.430 tonn fersk torsk til verdi 129,1 mill kroner. Av det var 1.290 tonn omsatt i Øst-Finnmark, 1.880 tonn i Vest-Finnmark, 1.520 tonn i Troms, 750 tonn i Vesterålen, 1.790 tonn i Lofoten, og 200 tonn i området Helgeland-Nordmøre.

Garn og snurrevad

Av totalen på 7.430 tonn var like stort kvantum tatt på garn og snurrevad, med 2.940 tonn på hver, men med langt høyere verdi for snurrevadtorsken som nådde 54,6 mill kroner mot 48,3 mill kroner for torsken tatt på garn. Dette gir en prisforskjell på kr 3,30 pr kg, med kr 27,76 pr kg som snitt for den ferske torsken tatt på snurrevad, og 24,47 for garntorsken. Begge redskapene var godt fordelt geografisk fra Øst-Finnmark til Lofoten.

Labert Vikna-fiske

Av øvrige redskaper var 960 tonn tatt på juksa, der 610 tonn var levert i Vest-Finnmark, og 600 tonn på lina der det var størst kvantum for Vesterålen og Lofoten. Forskjellen pr uke 15 var 17.100 tonn i favør fjoråret, der Lofoten/Salten og Troms har den største reduksjonen med henholdsvis 5.600 og 7.300 tonn. Prosentvis kommer også den nordlige delen av Trøndelag dårlig ut, noe som skyldes at Viknafisket har vært labert. Verdimessig kommer kvantumet levert Lofoten/Salten likt ut med fjoråret, ca 950 mill kroner, som følge av den positive prisutviklingen. Verdien av torskekvantumet levert Troms er imidlertid redusert, fra 580 i fjor til 540 mill kroner i år.