– Rådet for Vesterisen er mer enn ei halvering i forhold til den årlige kvoten som ble gitt for perioden 2016-2019. Den var på 26 000 dyr, forteller havforsker Martin Biuw i en pressemelding på Havforskningsinstituttets nettsider.

– På den andre sida er ICES-rådet for Østisen ei fordobling i forhold til rådet for årene 2016-2019. Der ble det anbefalt en kvote på 10 090 dyr, fortsetter Biuw.

ICES mener det ikke bør åpnes for fangst av klappmyss i 2020.

Liten fangst

De siste årene har det vært fanga langt færre dyr enn de tildelte kvotene i både Vesterisen og Østisen.

– I år blei det det for eksempel tatt litt under 6000 dyr i Vesterisen. I Østisen ble det tatt 602 dyr – av et norsk fartøy, mens russerne ikke gjennomførte fangst i det stor og hele. Den norske kvoten i området var på 7000 dyr, forteller forskningssjef Tore Haug. Han leder Havforskningsinstituttets forskningsgruppe for sjøpattedyr.

Kraftig reduksjon

I fjor gjennomførte Havforskningsinstituttet et omfattende telletokt i Vesterisen for å kartlegge bestandene av grønlandssel og klappmyss.

– Telletoktene gjennomføres med fem-seks års mellomrom. I fjor registrerte vi en betydelig nedgang i ungeproduksjonen hos grønlandssel, og vi anslår at den var på vel 54 000 dyr. Etter det forrige telletoktet – i 2012 – anslo vi at ungeproduksjonen var på vel 89 500 dyr. I 2007 var den på vel 110 500 dyr, forteller Haug.

Havforskerne regner med at den totale grønlandsselbestanden i Vesterisen er på knapt 427 000 dyr.

Lite klappmyss

Seltellingene i 2018 viste at klappmyssen hadde en beregna ungeproduksjon på nesten 13 000 dyr, mens den var på vel 13 600 i 2012 og vel 16 100 i 2007. Den totale klappmyssbestanden i Vesterisen er beregna til vel 76 300 dyr.

– Totalbestanden er mindre enn føre-var nivået som ICES anbefaler, og dermed bør det ikke åpnes for fangst på klappmyss i Vesterisen, sier Martin Biuw.

Datafattig i øst

Grønlandsselbestanden i Østisen er beregna til å være på nesten 1,5 millioner dyr, men manglende kartlegging de siste årene har ført til at ICES betegner den som datafattig.

– Russerne hadde et omfattende program for flytelling av bestanden fram til 2013. Deretter har de ikke gjennomført tokt som har fanga opp den siste utviklinga for bestanden, sier Tore Haug.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen går inn for at norske selfangere kan ta inntil 7000 grønlandssel i Østisen i 2020.

Mindre is enn før

Haug og Biuw deltok begge på telletoktet i Vesterisen. De sier at isforholdene i 2018 var preget av at iskanten lå betydelig lenger vest sammenlignet med tidligere år, og nær kysten av Grønland.