– Et råd som er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier også organisasjonens ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt.

ICES anbefaler i henhold til føre-var vurderinger at fangstene i 2024 ikke bør være mer enn 22 691 tonn, som tilsvarer 13 529 tonn fra Northwestern underbestanden, 5240 tonn fra Viking underbestanden, og 3922 tonn fra Southern underbestanden. Rådene på underbestander bør ikke forstås som områdespesifikke råd. Totalt sett er dette rådet 13 % lavere enn rådet for 2023, og 17 % lavere enn summen av avtalte kvoter i Nordsjøen og vest av Skottland i 2023.

Metoderevisjon

Torsk i Nordsjøen og vest av Skottland gikk gjennom en metoderevisjon i vinter der bestanden i Nordsjøen og bestanden vest av Skottland ble slått sammen og delt i tre underbestander. Denne avgjørelsen ble gjort på grunnlag av biologiske data og genetiske undersøkelser. Underbestandene er antatt å være geografisk adskilt i første kvartal, men blandet i varierende grad resten av året. Data fra alle underbestandene går inn i en nyutviklet bestandsmodell som kan estimere hvordan de tre underbestandene utvikler seg i forhold til hverandre.

– Næringen har i lengre tid vist til en bedre tilstand i nord enn i sør, noe som modellen bekrefter. Den nye modellen har blitt presentert og diskutert i møter mellom forskning og næring og har generelt blitt tatt godt imot, og har blitt sett på som et steg i riktig retning. Kritikken har gått på om det finnes tilstrekkelig med data for en slik kompleks modell, sier Dingsør.

Forventer justering

Kåre Heggebø sier næringens observasjoner samsvarer lite med dagens råd.

– Fiskerne er tett på og kjenner disse farvannene. Våre medlemmer er ikke interessert i å ta ut mer enn det som er bærekraftig. MEN, understreker Heggebø, når fiskernes observasjoner avviker så entydig fra dette rådet, så må vi si fra.

– Jeg stiller nå spørsmålet om vi har kommet dit at forskerne driver forvaltning, sier han.

Kåre Heggebø sier han nå forventer en tett videre diskusjon mellom Norge, Storbritannia og EU i arbeidet frem mot å avklare en endelig kvote for torsk i Nordsjøen.