- Totalt verdiskapingsbidrag fra samlet sjømatnæring, inklusive ringvirkninger passerte for første gang 100 milliarder kroner i 2018. Vel 60 milliarder kroner er skapt av kjernevirksomheten i fiskeri- og havbrukskjeden. 40 milliarder er skapt i tilknyttet næringsliv som følge av etterspørsel av varer og tjenester til næringen. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og fiskeindustrien, skriver rapportforfatterne.

Undersøkelsen viser at samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 66.000 årsverk de to siste årene. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens hele 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk. Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2018, oljenæringen medregnet.

I sammendraget av rapporten oppsummerer Sintef følgende:

  • God etterspørsel i markedene for norsk sjømat gjør at brutto produksjonsverdi fortsatt øker. Summen av all omsetning i begge verdikjedene (ekskl. ringvirkninger) er beregnet til nesten 196 milliarder kroner i 2018.

  • Totalt verdiskapingsbidrag fra samlet sjømatnæring, inklusive ringvirkninger passerte for første gang 100 milliarder kroner i 2018. Vel 60 milliarder kroner er skapt av kjernevirksomhetene i fiskeri- og havbruksdelen. 40 milliarder er skapt i tilknyttet næringsliv som følge av etterspørsel av varer og tjenester til næringen. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og fiskeindustrien.

  • Sysselsettingen som følge av næringens aktivitet stiger fortsatt en del, 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger. Sysselsetting som ringvirkningseffekt av næringen har flatet ut de tre siste årene.

  • Ringvirkningseffektene, både målt som sysselsetting og økonomisk verdiskaping i annet næringsliv har vokst fra 2014, men viser utflating de siste tre år grunnet stabilisering av fangst og produksjonsvolum i fiskeri og havbruksleddet. Verdiskapingen i tilknyttet næringsliv var på ca. 40 milliarder kroner i 2018 – kun svakt høyere enn året før.

  • Sjømatnæringens andel av Fastlands-Norge målt som nominelt verdiskapingsbidrag økte markert fra 2012 til 2016. Fra og med 2016 har bidrag til BNP ligget stabilt rundt 4 %.

  • Sammenligning av størrelse (bidrag til BNP) og veksttakt mellom sjømatnæringen og utvalgte andre næringer viser at sjømatnæringen har den desidert største veksttakten de fire siste årene. Konkret har denne næringen vokst med 11,7 % årlig (2015-2018), mens petroleumsvirksomhet – som nest best har vokst med 4,3 %. Finansnæringen har vokst i takt med økonomien i Fastlands-Norge, dvs. 2,5 % per år, mens Industri og bergverksdrift har hatt en nedgang på 2 % per år. Sjøfartsvirksomhet har hatt en svak utvikling i Norge, med en nedgang på 6,4 % per år de siste fire årene.

  • Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, 29.100 årsverk totalt i 2018. Nesten 17.000 direkte sysselsatt i fiske, foredling og eksport-/varehandel. 12.100 årsverk ble skapt som etterspørsel-baserte ringvirkninger. De siste tre år er det stabilt nivå for fiskerirelatert sysselsetting. Også verdiskapingsbidraget fra fiskeribasert verdikjede viser stabil utvikling de tre siste årene. Vel 25 milliarder kroner skapes i primærleddene, mens etterspørsel etter varer og tjenester genererer ytterligere 12,7 milliarder som bidrag til BNP.

  • Samlet sysselsetting i den havbruksbaserte verdikjeden har økt jevnt over en rekke år i takt med en viss volumvekst, men særlig pga. gode økonomiske resultater de siste årene. Selv om antall direkte sysselsatt i primærleddet av havbruk har steget jevnt og trutt, fra 3 700 årsverk i 2007 til anslagsvis 8 200 årsverk i 2018, er det samlet ikke mer enn ca. 12 000 årsverk direkte sysselsatt i verdikjede havbruk.

  • Disse direkte årsverkene i havbruk skaper imidlertid store verdier; samlet produksjonsverdi 118 milliarder kroner, eksportverdi ca. 71 milliarder kroner, og bidrar med 35 milliarder kroner i verdiskaping (bidrag til BNP). Nettopp derfor er årsverkene i havbruk blant landets 4-5 mest produktive målt som verdiskaping per årsverk.