Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at tildelte gruppekvoter kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på 10 prosent. Dette innebærer maksimalkvoter på 134 tonn hyse pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 461 tonn hyse pr. kvotefaktor for torsketrålere.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.