I et høringssvar til regjeringas forslag til handlingsplan mot resistent lakselus hevder Fiskarlaget at de mest alvorlige problemstillingene ikke blir vurdert i den nye planen.

- Det omfatter først og fremst bruk av ulike lusemidler i kombinasjon. Slik kombinert bruk omfatter iblant også hydrogenperoksid, og ifølge Havforskningsinstituttet brukes nå inntil fire ulike legemidler/kjemikalier mot lakselus samtidig. Dette gir grunn til stor bekymring, skriver Fiskarlaget, og viser til et arbeid ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, som indikerer at bruk av ulike lusemidler i kombinasjon kan ta livet av rekebestander inntil flere kilometer unna utslippsstedet.

- Dette er i samsvar med erfaringene til flere fiskere, skriver Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

- Norges Fiskarlag konstaterer at miljøforvaltningen i 1999 besluttet at utslipp av legemidler/ kjemikalier mot lakselus skulle unntas behandling etter forurensningsregelverket. Dette skjedde, så vidt vi kjenner til, uten å sende saken på høring til berørte parter. Sett i lys av den sterke økningen i bruk av ulike lusemidler, og ikke minst økt kunnskap om skadevirkningene av dette, stiller Norges Fiskarlag spørsmål ved Miljødirektoratets oppfølging av eget regelverk.

Norges Fiskarlags to siste landsmøter har krevd at Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven må underlegges en evaluering. - Fordi Miljødirektoratet ikke synes å praktisere forurensningsloven i samsvar med de forutsetningene Stortinget la til grunn da loven ble vedtatt, skriver Sandberg.