Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte onsdag reguleringene for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø.

– Årets kvoteøkning sammen med at flere fartøy nå kan delta i fangsten, bidrar til en betydelig næringsaktivitet i det regulerte området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Året forlenges

Inneværende reguleringsår vil løpe frem til 31. juli 2011, mens nytt reguleringsår vil være fra 1. august 2011 til 31. juli 2012. Det vil således være anledning til å fangste kongekrabbe hele året, selv om reguleringsåret endres.

Det åpnes for at fartøy opp til 13 meter kan delta i åpen gruppe (mot 11 meter tidligere). Det innføres samtidig krav om at fartøy som skal delta i åpen gruppe må ha vært merkeregistrert i Øst-Finnmark de siste 12 månedene.

Bifangst

For reguleringsåret 2011/2012 får fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2011 en maksimalkvote på 3,54 tonn lytefrie hannkrabber, herav en garantert kvote på 2,54 tonn. Øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,77 tonn, herav en garantert kvote på 1,27 tonn. Dette innebærer at garanterte kvoter for de enkelte fartøy økes med 35 prosent sammenlignet med 2010/2011. Overreguleringen er redusert for å unngå kappfiske.

For det kommende reguleringsåret åpnes det for at fartøy kan ha inntil fem prosent bifangst av kongekrabbe i alt fiske med bunngarn og bunnline i det kvoteregulerte området.