Fiskeridirektoratet har i den senere tid fått mange henvendelser vedrørende torskekvotene nord for 62°N på fartøynivå i åpen gruppe i fiskeridirektørens forslag til regulering for 2021. Norsk totalkvote øker med 20 %, men denne kvoteøkningen gjenspeiles ikke i kvotene på fartøynivå. Hovedforklaringen er redusert overregulering og innføring av alderstillegg for yngre fiskere i åpen gruppe.

Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2020

Gruppekvote på 20 260 tonn (herav 1 870 tonn ferskfiskordning). Fiskeridirektoratet la til grunn deltakelse på ca. 2 200 fartøy som hver fisker ca. 10 tonn (inklusive ferskfiskordningen). Følgende kvotenivå på fartøynivå ble anbefalt:

FartøylengdeKvotefaktorMaksimalkvoterHerav garantert
Under 8 m1,09,07,0
8 – 9,99 m1,412,69,8
Over 10 m1,614,411,2

Nærings- og fiskeridepartementets forskrift (19. des. 2019)

Gruppekvote på 20 200 tonn (herav 1 870 tonn ferskfiskordning). Følgende kvotenivå på fartøynivå ble fastsatt:

FartøylengdeKvotefaktorMaksimalkvoterHerav garantert
Under 8 m1,09,77,7
8 – 9,99 m1,412,810,8
Over 10 m1,614,312,3

Refordeling av tredjelandskvote

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å refordele rest tredjelandskvote (9 100 tonn) 8. april inneværende år. Ny gruppekvote åpen gruppe fastsatt til 20 712 tonn. Ingen kvoteøkninger da vi så at gruppekvoten kom til å bli fisket opp. Det kan forventes minst like stor ubenyttet tredjelandskvote i 2021 som kan overføres til nasjonal kvote, og denne trolig blir fordelt på fartøygruppene i løpe av første kvartal 2021.

Fisket innenfor maksimalkvotene inneværende år ble stoppet med virkning fra 20. april.

Fiskeridirektørens anbefaling for 2021

Avsetning til åpen gruppe, 6,12 % av norsk totalkvote: 24 335 tonn (herav 2 200 tonn ferskfiskordning). Gruppekvoten/avsetningen øker med 3 623 tonn eller 17 %. Det legges til grunn en justert gruppekvote på ca. 23 000 tonn i 2021 som følge av forventet overfiske i 2020. Økningen blir da på 2 288 tonn eller 11 %.

Antatt deltakelse 2 200 fartøy hvorav 220 fartøy med alderstillegg. Dersom vi tar høyde for at 1 980 fartøy uten alderstillegg kan fiske i gjennomsnitt 10 tonn og 220 fartøy med alderstillegg kan fiske i gjennomsnitt 3 tonn i tillegg, dvs. 13 tonn (inklusive ferskfiskordning).

1 980 x 10 = 19 800 tonn

220 x 13 = 2 860 tonn

Totalt ca. 23 000 tonn(som er forventet justert gruppekvote for 2021)

Følgende kvotenivå på fartøynivå er anbefalt:

FartøylengdeKvotefaktorMaksimalkvoterHerav garantert
Under 8 m1,08,06,0
8 – 9,99 m1,411,28,4
Over 10 m1,612,89,4

I år ble fisket innenfor maksimalkvotetillegget stoppet allerede i april. Fiskeridirektøren mener at for høye maksimalkvoter fra årets start er uheldig da det gir fordelingsmessige effekter å stoppe fisket midt i hovedsesongen. Dette var bakgrunnen for at fiskeridirektøren anbefaler noe lavere overregulering for 2021 sammenlignet med 2020 (ca. 1 tonn pr. fartøy).

Alderstillegg utgjør: 660 tonn

Lavere overregulering utgjør: 2 020 tonn

Til sammen utgjør dette 2 680 tonn som er mer enn hele den forventede kvoteøkningen på 2 288 tonn.