I sitt høringssvar til 25. konsesjonsrunde ber Norges fiskarlag departementet om å bremse ned tildelingene av nye blokker i områder som helt klart vil komme i konflikt med fiskerinæringen.

Samtidig ber Norges fiskarlag om en større åpenhet om de petroleum faglig vurderinger som legges til grunn for konsesjonsrunde på norsk sokkel, både ved de ordinære konsesjonsrundene og de såkalte TFO-tildelingene.

Vil ha mer åpenhet

- Vi er av den oppfatning at disse rundene er lite demokratiske, med liten mulighet til å påvirke disse prosessene eller få inntrykk av hvilke vurderinger som egentlig ligger bak en beslutning om å innlemme nye blokker i konsesjonsrunde på sokkelen, skriver Norges fiskarlag i sitt høringsinnspill.

Forventer at fisk vektlegges

Fiskarlaget forventer samtidig at Olje- og energidepartementet vektlegger hensynet til fiskeriinteressene og det biologiske mangfoldet i havet ved en eventuell utvidelse i Barentshavet og i Norskehavet.

- Dette gjelder både de seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging av rør og kabler etc. skriver Norges fiskarlag i sitt innspill til den 25. konsesjonsrunden.