Bakgrunnen er meldingen fra Råfisklaget om at fra og med 1. desember skal alle sedler signeres digitalt via mobil eller app. Ordinær signering vil fra og med denne dato ikke lenger være mulig uten særskilt dispensasjonssøknad, påpeker daglig leder i Kystfiskarlaget, Annsofi Kristiansen.

- Norges Kystfiskarlag ber om at Råfisklaget utsetter krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler over en forlenget innfasingsperiode, ved at man fortsetter å tilby ordinær signering fremfor å kreve dispensasjonssøknader fra den enkelte fisker, skriver Kristiansen.

Norges Kystfiskarlag er innforstått med at kravet om elektronisk signering har vært et offentlig krav ihht. landingsforskriften fra og med 1. mars 2020 og at Råfisklaget er det siste salgslaget som iverksetter håndhevingen av denne bestemmelsen.

- Selv om elektronisk signering av sluttsedler har vært en frivillig mulighet som fiskere har kunnet benytte siden slutten av mars, erfarer Norges Kystfiskarlag at det er få fiskere fra den mindre kystflåten som har tatt i bruk appen. En del fiskere har heller ikke vært klar over denne muligheten og sier at informasjonen er ny for dem. Nylig pressemelding om at e-løsning vil bli obligatorisk fra og med 1. desember har derfor utløst en rekke negative reaksjoner fra fiskere som mener innføring på så kort varsel er urimelig.

Sett i lys av at Råfisklaget er det største salgslaget og at det dreier seg om et stort antall fiskere som vil omfattes, mener Norges Kystfiskarlag det er svært uheldig at fiskere ikke er blitt tilstrekkelig informert om endringer før man gjør kravet om e-signering obligatorisk.

Norges Kystfiskarlag har vært positive til en innfasing av elektroniske løsninger for å lette yrkeshverdagen til fiskere, men mener at en tidsperiode på 5 uker fra offentliggjøring til man forbyr ordinær signering er urimelig kort tid. All erfaring med innfasing av digitale løsninger ellers i samfunnet viser at oppslutningen om disse øker i takt med at brukerne blir informert og får tilstrekkelig med tid til å områ seg med disse før det tas i bruk, avslutter Kristiansen.