- Den norske maritime næringen har mulighet til å ta en lederrolle når de gjelder teknologiutvikling i forbindelse med den grønne og digitale omstillingen, sier Trond Markussen, president i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO.

Drøyt 300 millioner kroner gikk direkte til kommune og fylkeskommune og over 2 milliarder kroner til statskassen. Nasjonalt bidrar maritime bedrifter og ansatte med 88 000 høyteknologiske arbeidsplasser og nesten 44 mrd. i skatteinntekter, og bringer med seg ytterligere nesten 62 000 arbeidsplasser og verdier for over 55 mrd. i andre næringer.

Rapporten viser viktigheten av maritim næring for mange lokalsamfunn langs kysten. I nord er Tjeldsund den mest maritime kommunen med 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet innen maritim næring. Her finner vi Grovfjord Mekaniske Verksted som største maritime arbeidsgiver, med solid bidrag fra Grovfjord Båtbyggeri og bemanningsselskapet Maritim Innredning Nord.

Bør ta en lederrolle

- En næring som bidrar svært mye til fellesskapet er nå i en kritisk situasjon. Det er bekymringsverdig. Den norske maritime næringen har mulighet til å ta en lederrolle når de gjelder teknologiutvikling i forbindelse med den grønne og digitale omstillingen, sier Markussen. Han viser til at skipsverftene er en svært viktig innovasjonsarena for den maritime klyngen.

- Koronapandemien har satt den maritime klyngen under stort press. Spesielt de store nybyggingsverftene har store utfordringer. Ordrebøkene er så godt som tomme og permitteringene og oppsigelsene begynner å komme. Uvurderlig kompetanse, arbeidsplasser og verdiskaping til fellesskapet risikerer å forvitre.

De viktigste tiltakene regjeringen må iverksette for å styrke de mest utsatte delene av den maritime klyngen blir:

  • Forsere bygging av statlige skip, spesielt til Sjøforsvaret

  • Sikre gode finansieringsordninger for nybyggingsverft

  • Sørge for at anbudene stiller krav til “norske standarder” innen utstyr, HMS etc.

  • Følge opp stortingsflertallets ønske om å opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser