Av: Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Etter mange års utredning er Fiskarlaget i dag klar til å ta sin beslutning om fremtidig organisering. I utredningen av ny organisasjonsstruktur har det versert to ulike modeller. Den ene handler om å dele laget inn i tre medlemslag: rederi, mannskap og Fiskebåt.

Den andre modellen bygger på dagens organisering, bare med større regionale lag: Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

I begge de foreslåtte organisasjonsmodellene for Norges Fiskarlag, vil Nord-Norges innflytelse i landsmøtet gå kraftig tilbake.

Saken har vært på grundig høring i organisasjonen, og med unntak av Nordland Fylkes Fiskarlag har alle faglagene og fylkeslagene gått inn for modellen om rederi, mannskap og Fiskebåt. Generalsekretær Otto Gregussen legger overfor Kyst og Fjord ikke skjul på at Nordlands holdning ble avgjørende for at landsstyret la frem forslag om å gå for den geografiske modellen med nord/sør og Fiskebåt.

- Dette har vært en prosess der man har lett etter hva som er mulig å få til, sier Gregussen til Kyst og Fjord.

I den nye modellen skal det vedtektsfestes at alle ulike grupper skal ha representasjon.

«Premissene for arbeidet i neste landsmøteperiode skal være at de tre organisasjonene har lik innflytelse i organisasjonens besluttende organer, at organisasjonene får tilstrekkelig finansiering og at alle organisasjonsledd blir dimensjonert i forhold til sine oppgaver. Det er en forutsetning for ny organisasjonsmodell at medlemslagene organiserer seg slik at alle interesser er representert i lagenes besluttende organer, slik at Norges Fiskarlag gjennom medlemslagene representerer alle interesser i medlemsmassen. De viktigste kriteriene for dette skal være driftsform (redskapstype), fartøystørrelse og geografi.» skriver landsstyret i sin innstilling til landsmøtet.

Landsstyrets forslag innebærer ikke forslag om å endre antallet delegater. Landsmøtet består av 69 delegater, slik at en lik fordeling mellom de tre nye medlemslagene vil bety at hvert av dem får 23 delegater hver.

Lagene som utgjør et fremtidig Sør-Norges Fiskarlag har i dag 23 delegater, og vil dermed beholde sin posisjon. Et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag vil gå ned fra 29 til 23 delegater, mens Fiskebåt vil gå frem fra dagens 17 til 23 delegater.

Organisasjonsendringene er et langt lerret å bleke. For et vedtak om organisasjonsendring på landsmøtet 2017 betyr ikke at organisasjonen er endret. Det betyr startskuddet for en omorganisering som ikke blir iverksatt før om ytterligere to år.

«Endelig vedtak om ny organisasjonsmodell skal fattes på landsmøtet i 2019. Dette må være basert på at alle medlemsorganisasjoner har sluttet seg til modellen for et framtidig Norges Fiskarlag og at man har dannet de nye medlemsorganisasjonene. Landsmøte vil understreke at medlemslagene er selvstendige organisasjoner som i egne organer må gjennomføre en omfattende prosess. Landsmøtet har stor respekt for at dette er betydelige endringer for lagene, og at det må arbeides tillitsfullt og systematisk for å nå de tidsfrister som landsmøtet setter.»