Det er Dagsavisen.no som melder at Riksrevisjonen nå starter en gransking av de fleste sidene av norsk fiskeripolitikk:

• Forvaltningen av adgangen til kvotene.

• Lov- og regelendringer over en lang tidsperiode, og grunnlaget for endringene.

• Hvilke effekt endringene har hatt.

• Næringens lønnsomhet.

• Hvordan sysselsetting og bosetning i kystsamfunnene er påvirket.

• Eierskap til fartøy og eierskap til tillatelser.

• Flåtestruktur.

• Rekruttering.

– Dette er en næring som kan bli kjempeeffektiv om en bare lar noen få ta opp alt av kvoter uten at man tar hensyn til ressursgrunnlaget eller hensyn til lovverket som regulerer fisket. Det er sterke næringsinteresser her som kanskje presser på slik at intensjonene bak regelverket svekkes. Og de ulike aktørene tolker kanskje spillereglene ulikt. På dette feltet er det mange saker som har vært oppe til diskusjon, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.

Hun bekrefter overfor Dagsavisen at den omfattende granskingen blant annet skjer på bakgrunn av «utrolig mange tips fra interessenter og interessegrupper».

– Veldig mange har synspunkter på forholdet mellom lønnsomhet i næringen og hensynet til sysselsetting og bosetning. Mange mener at det er lagt for stor vekt på lønnsomhet, og for liten vekt på de andre hensynene, sier Johnsen til Dagsavisen.

Undersøkelsen kan ifølge Dagsavisen være klar til publisering i februar/ mars 2020.