Bakgrunnen er departementets forslag om å forby landing av finner fra brugde og håbrann. I høringsutkastet antyder avdelingsdirektør Sverre Johansen at fiskerne fanger de to totalfredede artene med vilje. Et slikt haiangrep vil fiskerne ha seg frabedt.

- Arbeidsutvalget konstaterer at fiskerne i høringsnotatet fremstilles som kjeltringer uten respekt for forbudet mot fangst av brugde og håbrann, skriver laget, og fortsetter:

- Departementet påstår i høringsnotatet at den kompensasjonen som fisker får ved å bringe finner på land er så høyt at det kan tyde på at det ikke er noen reell bifangst. I denne sammenhengen har departementet vist til at kvantum finner som er brakt på land (svarende til 6 – 8 brugder) har en verdi av kr. 27.714,30.

- For det første er det direkte utidig av departementet å fremsette en påstand om at det foregår en ulovlig fangst av brugde og håbrann. Dernest mener Arbeidsutvalget at påstanden faller på sin egen urimelighet når den samlede kompensasjonen til fiskere som har tatt på land finner til sammen kun er kr. 5.542,80 (20 % av bruttoverdi på kr. 27.714,30). Det må da være tillatt og spørre hvor skulle det økonomiske motivet for den ulovlige fangsten være? I tillegg vil Arbeidsutvalget anføre at når det går brugde i garnene så ødelegges minst 5 garn til en verdi av flere tusen kroner.

- Dette representerer slett ikke noen gevinst selv om finnene bringes på land. Tvert imot representerer det et stort økonomisk tap for de fiskerne som rammes.