Etter onsdagens styremøte i FeFo vil flere fiskere få tilgang til sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen. Det skal bli enklere for ungdom å starte med sjølaksefiske og erfarne hjelpesmenn kan tildeles sjølakseplass. Det vil bli mulig å få opplæring i sjølaksefiske ved at utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed, melder FeFo.

- De nye reglene skal sikre bedre rekruttering til sjølaksefiske, og sikre videreføring av kystkultur og tradisjon som sjølaksefisket representerer, sier Marit Kirsten Anti Gaup, styreleder i FeFo i en pressemelding.

Hovedvilkåret (jf. Finnmarksloven) for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen og i tillegg må søkeren oppfylle tildelingsreglene som er vedtatt av styret. Det vil fremdeles være de som driver primærnæring som får lakseplasser i første omgang. Deretter kan lakseplasser tildeles med bakgrunn i unntaksbestemmelsen og nye vilkår vedtatt av styret:

1. Det kan tildeles rekrutteringsplass til bosatt ungdom under 25 år.

2. Det kan tildeles lakseplass til bosatte som kan dokumentere tilknytning til sjølaksefisket (også som hjelpesmann) og som ønsker å bevare kulturen og tradisjonen. FeFo kan prioritere hjelpesmenn som kan dokumentere at de har fisket sammen med sjølaksefiskere mer enn ti år.

3. Det kan tildeles lakseplass til bosatte pensjonister som kan dokumentere at de har drevet sjølaksefiske og primærnæring tidligere.

4. Utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed.

Med bakgrunn i at styret ønsket en oppmyking av unntaksbestemmelsen i tildelingsreglene ble forslaget sendt på en bred høring. Høringsinnspillene kan grovt deles til inntekt for tre ulike interesser/syn:

1. Sjølaksefiske som del av sjøsamisk kultur

2. Sjølaksefiske som del av inntektsgrunnlag for primærnæringsutøvere og

3. Sjølaksefiske som konkurrerende aktivitet til laksefiske i vassdrag.

Det kom 14 innspill og det er verdt å merke seg at mange ikke svarte på høringen, skriver FeFo i pressemeldingen.

I høringsforslaget hadde styret også foreslått å tildele lakseplasser på bakgrunn av at søkerne har hytte/eiendom nært lakseplassen. Høringsinnspillene tilsa at dette ikke var ønskelig og styret har derfor ikke vedtatt dette. FeFo har også foretatt små endringer etter konstruktive forslag fra høringspartene.

Sjølaksefiske har hatt stor økonomisk betydning tidligere og har vært en viktig del av kystkultur og sjøsamisk kultur i Finnmark. De siste 20 årene har antall sjølaksefiskere og rekruttering til fisket gått tilbake. Noe som har skjedd både på FeFo-grunn og på privat grunn i Finnmark. Lav pris på laks og stadig strengere offentlige reguleringer kan forklare en del av tilbakegangen. Til tross for nevnte har sjølaksefiske fortsatt stor betydning for mange i kyst- og fjordstrøk, og er viktig både for den sjøsamiske kulturen og kystkulturen generelt. Lakseplassene i en kommune rulleres/ utlyses ledig hvert tredje år.

Før sesongen 2015 er det kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø som skal fornyes.