Fra 23. april fram til 2. juli kan fartøy på ukebasis ha inntil ti prosent torsk. Bifangstordningen fra 2011 som medførte at også fartøy med kvote igjen, kunne delta i bifangstfiske etter torsk nord for 62°N, videreføres i inneværende år.

Av de 14 200 tonnene med torsk til bifangstfiske i 2012, er 12 351 tonn fordelt til fartøy med hjemmelslengde under 21 meteri lukket gruppe og 1 849 tonn til fartøy i åpen gruppe.

Bifangstordningen er et av tiltakene i regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten for opprettholde aktivitet i fiskeindustrien langs kysten. En forutsetning for å delta i ordningen er at all fangst leveres fersk.

I 2012 åpnes det i første omgang for at fartøy på ukebasis fra og med 23. april kan ha inntil 10 prosent bifangst av torsk på ukebasis dersom vilkårene for å kunne delta i bifangstfisket er oppfylt. Fra og med 2. juli økes bifangstprosenten til 30 prosent på ukebasis.

Bifangsten regnes ut fra en samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til søndag kl 23.59.

Ikke mer enn halvparten

Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis kan andelen torsk ikke utgjøre mer enn inntil 50 prosent ved landing, med mindre det overskytende kan dekkes av fartøyets kvote.

Frem til 23. april 2012 skal verdien av all fangst av torsk utover fartøyenes kvote være gjenstand for inndragning.

Fra og med 23. april kan fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under21 meterog fartøy i åpen gruppe ha bifangst av torsk, uavhengig av om de har kvote igjen av torsk eller ikke.

Forutsetningen er at all fangst leveres fersk.

Fartøy som ikke har torskekvote igjen, vil få inndradd hele torskefangsten. Vel og merke dersom andelen torsk overskrider 50 prosent ved landing.

Dersom bifangstprosenten på ukebasis overskrides, vil den torsken som overskrider tillatt bifangst inndras.

Fartøy som har torskekvote igjen, blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger tillatt bifangst på ukebasis så lenge bifangstfisket pågår.

Slik beregnes den

Eksempelvis har et fartøy 10 tonn torsk igjen på kvoten.

I løpet av en gitt uke lander fartøyet bare fersk fisk, totalt1 000 kg, hvorav400 kger torsk.

Bifangsten skal regnes ut fra samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i vårt tilfelle landet 40 prosent torsk.

Dersom bifangstprosenten er 10 prosent på ukebasis, vil100 kgav de400 kgmed torsk som fartøyet har landet bli belastet bifangstavsetningen, og300 kgbelastes fartøyets egen kvote.

Dersom bifangstprosenten er 30 prosent på ukebasis, vil 300 kgbelastes bifangstavsetningen og 100 kgbelastes fartøyets egen kvote.

For å kunne delta i bifangstfisket etter torsk nord for 62°N må fartøy

1. Levere all fangst fersk og

2. ha deltakeradgang i åpen gruppe, eller

3. ha deltakeradgang i lukket gruppe og hjemmelslengde under21 meter.

Bifangstfiske etter torsk nord for 62°N kan stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.