- Med økende skipstrafikk og mer petroleumsaktivitet i Arktis, blir det en stadig viktigere oppgave å sørge for god sjøsikkerhet, skriver Arktisk Råd i en pressemelding i forkant av et medlemsmøte i Ålesund denne uken som Kystverket er vert for.Her skal medlemsstatene starte arbeidet med å kartlegge forebyggende tiltak. Med andre ord gå i gang med nybrottsarbeid for farvannene.

Egne utfordringer i det høye nord

Arktis har helt spesielle forhold som det må tas hensyn til når risikoen for skipstrafikk skal beregnes. Lav temperatur og ekstreme værforhold, lite dagslys i perioder, begrenset kommunikasjon, dårlig kartgrunnlag er blant forholdene som gir området egne utfordringer. Om det skulle skje en ulykke, er det store avstander og begrenset tilgang til assistanse. Konsekvensene av en ulykke vil derfor være større enn i andre farvann. I tillegg er miljøet i Arktis spesielt sårbart, og en ulykke vil kunne ha store miljømessige konsekvenser.

Nybrottsarbeid

De to møtedagene vil derfor brukes til å utveksle erfaringer og “best practice” på metoder for risikovurdering. Workshopen vil se på hvordan risikoanalyser kan tilpasses forholdene i Arktis for å kalkulere den reelle risikoen. I tillegg er det ønskelig at de blir enig om en felles tilnærming til risikoanalyser mellom de arktiske statene, slik at man kan kalkulere risiko for hele Arktis og ikke bare nasjonale farvann.

- Det er veldig gledelig at alle medlemslandene kommer til dette møtet, sier direktør for Sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets Hovedkontor, Arve Dimmen. Det å utarbeide en risikovurdering for hele Arktis er nybrottsarbeid, som vi har store forventninger til.

Hvorfor risikovurdering?

God risikokartlegging er viktig. Med en dårlig oversikt over den totale risikoen i Arktis, risikerer man å ta i bruk feil virkemidler, men også å prioritere feil mellom sjøsikkerhetstiltakene man har til rådighet. Forebygging av ulykker til sjøs kan være kostnadskrevende, og en god helhetsoversikt vil derfor også være viktig å redusere risikoen for å gjøre feilinvesteringer.

Workshop’en er en oppfølging av tidligere arbeid med å utarbeide rammeverk for samarbeid og forebygging av oljeforurensning fra oljeindustri og maritime aktivitet i sjøområder i Arktis. Arktisk Råd jobber med å styrke samarbeid om maritim risikovurdering for å ha god nok kunnskap og kunne iverksette beste tiltak for å forebygge uønskede hendelser I Arktis.

Felles virkelighetsbilde

- Arbeidet vil kunne gi alle statene med grense til Arktis et felles virkelighetsbilde. Det er en stor fordel når medlemsstatene skal planlegge og skalere forebyggende sikkerhetstiltak. En eventuell oljeforurensning som resultat av uønsket hendelse til sjøs i nord følger ikke geografiske grenser, så her har vi felles interesseres i å samarbeide, sier Kystverkets fagmann.

- Alle de arktiske landene følger internasjonalt regelverk. Resultatene av felles risikovurderinger vil kunne få konsekvenser for sjøfartsnasjonen Norge. Det er derfor viktig at vi deltar tett i dette arbeidet, understreker Langemyr.