Bestemmelsene om hyppigere journalføring har vært en sovende forskrift frem til den nye landingsforskriften med ikrafttredelse 1. januar 2015 stilte krav til daglig journal- og regnskapsføring av råstofflyten.

I forskriften heter det:

«Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder. Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.»

I tillegg til en slik mottaksjournal skal det også føres en produksjonsjournal etter samme krav, der det fremgår hvor mye fisk som er satt i produksjon, hvor mye som er på lager, hvor den befinner seg osv. osv. Hvis man ikke har tid til å føre en løpende journal skal føringen skje senest innen midnatt dagen mottaket eller produksjonen fant sted.

Mange fiskekjøpere har slitt med å få nødvendig programvare på plass for å møte forskriftens krav. Direktoratet har allerede gitt flere utsettelser, og nå kommer det enda en runde. I en melding fra Fiskeridirektoratet heter det:

- For å gi mottakere av fisk tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye journalkravet i landingsforskriften § 16, har Fiskeridirektoratet mulighet til å gi midlertidig dispensasjon ut året.

Journalkravet ble iverksatt 1. januar 2016.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det leveres programvare for journalføring, og at flere mottakere er i prosess med å få på plass et journalsystem i tråd med forskriften.

For å sikre at alle mottakere får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravet, har Fiskeridirektoratet besluttet å forlenge den midlertidige dispensasjonen fra 1. oktober 2016 til 1. januar 2017.

Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om ny midlertidig dispensasjon. Mottakere som imidlertid ikke oppfyller journalkravet og som ikke har søkt om midlertidig dispensasjon, må søke om dette.

Fra og med 1. januar 2017 vil journalkravet håndheves etter sin ordlyd. Fiskeridirektoratet vil som ved innføring av andre nye krav i landingsforskriften legge opp til en trinnvis tilnærming til håndhevelsen.

Vi minner om at det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle landingsforskriftens krav om fortløpende journalføring.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra journalkravet, og for å sikre likebehandling er følgende rammer lagt for når det kan gis slik dispensasjon:

For restauranter, detaljister og andre mottakere som kjøper inntil 200 kg fisk per uke vil det kunne gis et generelt, men tidsbegrenset fritak fra plikten til å føre journal. Kravet anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) og tilhørende forskrifter, herunder bilag og faktura til restauranten eller detaljisten.

For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 2 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av regneark etter mal fra Fiskeridirektoratet. Vi gjør oppmerksom på at en slik løsning gir begrensede muligheter for søk- og summering. For mottakere som har flere mottaksanlegg, ses alle anleggene under ett ved behandlingen av dispensasjonssøknaden. Det vil si at mottak som mottar fisk for mindre enn 2 millioner kroner kan pålegges fullt journalkrav dersom det eies av et større mottak.