På konferansen ble også fiskernes praktiske erfaringer med sameksistens med vindkraftnæringa grundig belyst. Her kom det fram at det mange steder i Nordsjøregionen har oppstått store problemer, som følge av at fiskerne hadde blitt fortrengt fra viktige fiskeområder.

Samtidig er det planer om en enorm utbygging av nye vindkraftverk i Nordsjøen framover. I april i år vedtok politikerne Oostende-deklarasjonen, med mål om å bygge ut minst 120 GW havvind innen 2030, og hele 300 GW innen 2050.

Dette inkluderer også den norske regjeringens mål om å bygge ut 30 GW vindkraft i norske havområder. En realisering av disse planene vil i sum utgjøre et av de største naturinngrepene i Europa noensinne.

Sameksistens

På konferansen ble prinsipper for sameksistens mellom fiskeri og havvind i norsk sektor lagt frem.

Utbygging av vindkraft i et slik enormt omfang vil påvirke hele økosystemet i Nordsjøen, inkludert produksjon, sedimentering, oksygenforhold og rekruttering, og dermed også fiskeriene. Per i dag er det nesten ingen kunnskap om hvor store effekter dette reelt sett vil få.

- Det er åpenbart at fiskerinæringa og fiskeriorganisasjonene i Nordsjøregionen har mange felles utfordringer. Erfaringene med sameksistens med vindkraftnæringa er ikke bare gode. Det er vi alle nå nødt til å ta lærdom av. Vi er også nødt til å etablere et langt bedre kunnskapsgrunnlag, påpeker Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag.

Fiskeriorganisasjonene er også samstemte i at det verken vil være miljøriktig, klimavennlig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut vindkraftverk, der dette går på bekostning av høsting av sunn og klimavennlig sjømat. Norges Fiskarlags landsstyre har i tillegg slått fast at det må være uaktuelt å gi statlige subsidier til utbygging av havvind, der hvor dette går på bekostning av fiskeri og havmiljø.

Utvider samarbeidet

Det ble nylig etablert en uformell arbeidsgruppe kalt «Northern Fisheries Alliance Spatial Squeeze Working Group», som skal jobbe for bedre forståelse og ivaretakelse av fiskeriene i møte med blant annet vindkraftnæringa. Første møte var i London i mars i år. Dette samarbeidet vil etter all sannsynlighet bli stadig viktigere i tida som kommer.