Fiskeri- og Havbruksnæringas Forskningsfond FHF melder at det er et økende krav fra kunder for fisk som selges hel i butikk til konsument om å ha kontroll på kveisinnholdet i torsken.

Kveis er en parasitt som man finner både på hinner og i fiskekjøttet hos torsk. I og med at mye av fisken selges hel så er det vanskelig å vurdere totalinnholdet av kveis, ettersom det kun er i buken det kan sjekkes uten å filetere fisken. Næringen har derfor bedt FHF om midler til å se på sammenhengen mellom antall kveis i buken og i resten av fisken. Før det eventuelt etableres et prosjekt på området ønsket FHF å gjennomføre et arbeidsmøte med næringsaktører og relevante FoU-institusjoner for å diskutere problemstillingen og å gjennomgå tilgjengelig kunnskap på området.

Arbeidsmøte ble gjennomført 13. november 2017, i lokalene til NIFES i Bergen. Første del av arrangementet var teoretisk rettet og besto av en gjennomgang av de vanligste kveistypene hos torsk, hvor i fisken de enkelte kveistypene primært sitter og hvordan man kan skille de ulike typene fra hverandre. Dette ble fulgt av en gjennomgang av eksisterende og publiserte data på kveisforekomst hos torsk, inkludert drøfting av spørsmålet om det er en sammenheng eller trend mellom antall kveis i innvollene og antall kveis i kjøttet hos torsk. Det var også satt av litt tid til en praktisk del på laboratoriet som innbefattet demonstrasjon av de mest brukte og effektive kveisinspeksjonsmetodene.

De presenterte data og erfaringene er sammenfattet i et faktaark produsert både på norsk og engelsk. I faktaarket fremkommer det at kveis er en fellesbetegnelse for larvene av flere typer parasittiske rundmark i fisk i havet. De to viktigste kveistypene i torsk er Anisakis som har hval som sluttvert, og Pseudoterranova som har sel som sluttvert. Praktisk talt all torsk (100 %) er infisert med en eller flere kveistyper. Anisakis er liten, gjerne oppkveilet og svært vanskelig å oppdage når den sitter i fiskekjøttet. Pseudoterranova er mye større, gjerne rødlig farget og lett å se i kjøttet og på leveren. Det er en tydelig sammenheng mellom fiskestørrelse og totalt antall kveis hos torsk. Mange kveis på innvollene betyr som regel også at det er mye kveis i fiskekjøttet. Kysttorsk kan ha mye Pseudoterranova spredt over store deler av filetene, mens skrei har lite Pseudoterranova i kjøttet. Nesten all anisakis sitter i buklappen og trimming av filetene kan dermed redusere sjansen for kveis i sluttproduktet vesentlig.