Dette melder Bladet Vesterålen på sine nettsider.

I alt 19 trålere og 6 konvensjonelle havfiskefartøy er påmeldt og det er i all hovedsak fartøy fra Troms og Finnmark som vil være med fra mandag av.

Ifølge nettsidene til Fiskeridirektoratet, gikk påmeldingsfristen ut mandag. For å være med på bonusordningene som gir større kvantum til fartøyet, forutsettes det at fisken landes fersk. For torsketrålere innførte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ei bonusordning, for konvensjonelle fiskefartøy over 21 meter et eget bifangstkvantum.

Det er satt av 2.422 tonn til trålerne og 630 tonn til andre havfiskefartøy.

Hensikten er å øke leveransene av fersk fisk om høsten, av hensyn til fiskeindustrien langs kysten.

Fra og med mandag kan konvensjonelle kystfiskefartøy over 21 meter ha inntil 30 prosent bifangst av torsk ved landing, etter bestemte regler.

Fiskeridirektoratet har satt ei grense per havfiskefartøy på 25 tonn torsk rund vekt, mens det for trålere er ei øvre grense per fartøy på