Sanksjonsformen erstatter anmeldelse ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene i havressursloven

- Årsaken til at myndighetene har valgt å innføre overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon er at det i en del typer lovbrudd har vist seg å være en mer effektiv reaksjonsform enn straff, skriver Fiskeridirektoratet på sine egne nettsider.

Mindre alvorlig

Håndhevelsen av reglene blir ofte bedre, noe som sparer både tid og kostnader for staten. I tillegg vil behandlingen av slike saker i forvaltningen ofte være enklere enn i rettsvesenet.

Myndighetene tror også overtredelsesgebyr kan øke reaksjonsfrekvensen, og dermed på lengre sikt bidra til å øke oppslutningen om regelverket.

Det er fortrinnsvis for mindre alvorlige brudd på rapporterings- og opplysningsplikter at det foreløpig vil bli aktuelt å benytte gebyr som reaksjonsform.

Fangstdagbok

Det gjelder for eksempel reglene om fangstdagbok og elektronisk rapportering og reglene for føring av landings- og sluttseddel.

En forutsetning er imidlertid at aktørene ikke tidligere har vært involvert i liknende saker av alvorlig art.

Utelatt føring av fangstdagbok eller sluttseddel anses derimot som så alvorlig at det ikke egner seg for gebyr.

100.000 kroner

I utgangspunktet skal gebyrene tilsvare dagens bøtenivå. Gebyrene er på maks kr 100 000 kroner per rettsubjekt.

Store krav til saksbehandling Fiskeridirektør Liv Holmefjord viser til at direktoratet har hatt mulighet til å ilegge ulike administrative sanksjoner tidligere, blant dem overtredelsesgebyr med hjemmel i akvakulturloven.

- Erfaringene vi har gjort oss er at dette er saker som setter store krav til vår saksbehandling. Vi har derfor lagt stor vekt på å utarbeide gode rutiner og veiledere i forbindelse med at vi nå skal kunne ilegge denne type gebyr, sier hun.