Norges Fiskarlag har henvendt seg til Fiskeridirektoratet med spørsmål om det er mulig å gjøre en refordeling av hyse til havfiskeflåten, samt et frislipp for kystfiskeflåtens fiske etter hyse. Direktoratet har i sin tur henvendt seg til Kystfiskarlaget for å få deres syn på saken.

Kystfiskarlaget svarer som følger:

Norges Kystfiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 4. september behandlet nevnte sak, hvor det ble vedtatt at man ikke kan akseptere en overføring av kystflåtens hysekvantum til havfiskeflåten uten at dette kompenseres med tilsvarende torskekvantum i bytte fra henholdsvis hav- til kystflåte. Sett i lys av status i åpen gruppe for torsk, hyse og sei nord for 62°N inneværende år, og ytterligere varslet kritisk situasjon for 2019, vil Norges Kystfiskarlag påpeke følgende:

I 2017 hadde trålflåten problemer med å få fisket opp hele torskekvoten - de var på et tidspunkt nesten fri for sei og hysekvoter og hadde stort restkvantum av torsk. Overføring av hyse fra kystflåten var viktig for å unngå store restkvantum torsk for trålflåten. De måtte sågar ha en spesialtilpasset utgave av kvoteflex for å "berge parten".

Pr uke 34 - 2017 så tallene slik ut for torsketrålerne nord for 62graden:

Fiskeslag Justert kvote Landet kvantum Restkvantum

(% av sum tot.kvote) (% av kvote) (% av sum restkvantum)

Torsk 130159 (55%) 77918 (60%) 52241 (65%)

Hyse 48593 (21%) 41184 (85%) 7409 (9%)

Sei 39955 (17%) 23982 (60%) 15973 (20%)

Uer 17477 (7%) 13275 (76%) 4202 (5%)

Sum 236184 (100%) 156359 (66%) 79825 (100%)

Uke 34 - 2018 ser de samme tallene slik ut nord for 62graden:

Fiskeslag Justert kvote Landet kvantum Restkvantum

(% av sum. totkvote) (% av kvote) (% av sum restkvantum)

Torsk 110588 (51%) 64207 (58%) 46752 (70%)

Hyse 37125 (17%) 30488 (82%) 6637 (10%)

Sei 47834 (22%) 37545 (78%) 10289 (15%)

Uer 19401 (9%) 16190 (83%) 3211 (5%)

Sum 214948 (100%) 148430 (69%) 66889 (100%)

Vi ser av disse tallene, at der hvor situasjonen på dette tidspunkt i fjor var vanskelig for trålerne hvor 65% av gjenstående kvantum var torsk, er situasjonen i år ytterligere forverret til 70%. Der vil tilsi at Trålerne må utføre et tilnærmet rent torskefiske resten av året dersom de ikke får tilført kvoter fra kystflåten.

Vi trekker konklusjonen at trålerne også i år er avhengige av overføring fra kystflåten for å få fisket opp sine torskekvoter. Da kan vi også se situasjonen på en annen måte - nemlig at deler av torskekvoten må refordeles fra trål til kyst ettersom trålflåten tilsynelatende ikke vil være i stand til å fiske sine torskekvoter slik situasjonen er. Kystflåten, har allerede overfisket sin tilmålte torskekvote, slik at det kvantum som da overføres til kyst allerede er fisket, og går til dekking av overfiske.

Situasjonen for hysebestanden er bragt i tvil, og man bør vurdere et lavere uttak av hyse. Derfor synes det ikke herfra nødvendig å legge all kraft inn i å få fisket hele hysekvoten - det vil altså ikke være noen katastrofe om der blir et restkvantum på hele hysekvoten på tilsammen 10% (11500tonn) eller mer. Et hastverksfiske på snurrevadhyse av laber kvalitet fra den større kystflåten er heller ikke ønskelig. Det vil knuse markedet på hyse først og fremst og i tillegg legge ytterligere press på torsk fra ferskfiskordninga allerede tidlig på høsten.

Derfor vil vi foreslå et kvotebytte for 2018, hvor trål får tilført 15.000 tonn hyse fra kystflåten, mot at kystflåten får tilført 15.000 tonn torsk i bytte fra trålflåten. Eventuelle restkvantum ved årets slutt overføres til neste år dersom så kan gjøres innenfor kvotefleks ordninga. En overføring av hyse fra kyst til trål uten makebytte må ikke skje.

Vi ber om at halvparten av torskekvantumet som byttes mot hyse avsettes til å dekke en del av overfisket i åpen gruppe. Den andre halvparten fordeles prosentvis på de resterende gruppene innen kyst.