Fiskeren fra Trøndelag fikk et gammelt anker i garnet. I stedet for å melde funnet til fylkeskonservatoren, pusset han det mer enn 100 år gamle ankeret og la det ut for salg. Nå har Frostating lagmannsrett opprettholdt dommen fra Fosen tingrett, hvor fiskeren i 2010 ble dømt for lovbrudd.

Ingen unnskyldning

Ankeret er anslått å være over 100 år gammelt, og tilhører dermed den norske stat. NTNU Vitenskapsmuseet anmeldte derfor saken til politiet. Fiskeren ble i lagmannsretten dømt for beskadigelse av ankeret.

I dommen fremkommer det blant annet at en eventuell manglende kjennskap til kulturminnelovens bestemmelser med hensyn til funn av gamle gjenstander i sjøen, ikke kan anses unnskyldelig. Som fisker plikter domfelte å sette seg inn i de regler som berører hans yrkesutøvelse.