Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har behandlet denne saken i møte torsdag 29. september og oversendte Fiskeridirektoratet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det pr. 27. september fortsatt gjenstår knapt 7000 tonn av gruppekvoten til garn- og snøregruppen. Det forventes som rimelig sikkert at restkvoten reduseres med ytterligere 3.000 tonn som fiskes av større notfartøy over 15 meter. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye dorgeflåten er i stand til å fiske før sesongen avsluttes, men tidligere erfaring viser at det kan pågå et godt fiske også i oktober. Fiskarlaget anser det imidlertid som sannsynlig at det vil gjenstå et restkvantum i garn- og snøregruppen ved årets slutt som overstiger gruppens adgang til overføring til 2017-kvoten gjennom kvotefleksibilitetsordningen (1.287 tonn).

I brevet til direktoratet viser Fiskarlaget til at organisasjonen gjennom landsstyrevedtak 7/16 nedfelte følgende retningslinjer med hensyn til refordeling i garn- og snøregruppen;

«Det bør fortsatt etableres en forhåndsfastsatt refordelingsdato i garn- og snøregruppen og eventuelle refordelinger bør kun omfatte de fartøyer som er gitt anledning til å fiske overregulerte kvoter (maksimalkvoter) fra årets start. Skjæringsdatoen tilrås satt til midten av september, slik som tidligere. Eventuelt restkvantum ut over 10 prosent - fleksibiliteten tilrås overført til påfølgende år og fordeles til hele kystgruppen etter etablert kvotenøkkel.»

Norges Fiskarlag har som utgangspunkt at de årlige kvotene som fastsettes skal fiskes opp innenfor det enkelte reguleringsår, og om nødvendig skal det foretas refordelinger, først internt i grupper og deretter på tvers av grupper for å oppnå denne målsettingen. Når det gjelder refordelingsspørsmålet knyttet til makrell i garn- og snøregruppen anser imidlertid Fiskarlaget at det fortsatt er nødvendig å fravike forannevnte prinsipper. Fiskarlaget tilrår derfor at prinsippene nedfelt i landsstyrevedtak 7/16 fortsatt legges til grunn knyttet til refordelinger i garn- og snøregruppen.

I følge Fiskeridirektoratet er det 23 fartøy under 15 meter største lengde som har 20 prosent eller mindre igjen av kvoten (eksl. kvotefleks). Ut fra gjeldende kvotesituasjon er det viktig at fartøy som har adgang til å fiske på maksimalkvoten ikke begrenses, og Fiskarlaget ber derfor Fiskeridirektoratet vurdere å øke maksimalkvotene slik at samlet overregulering blir 100 prosent.»