Daniel A. Øien

Det heter det i et vedtak fra Samarbeidsrådet Nord som er et samarbeidsorgan mellom fylkesfiskarlaga fra og med Trøndelag til og med Finnmark.

Prinsipielt mener Samarbeidsrådet Nord at reguleringsopplegg ved årets inngang bør ligge fast, også når reguleringene avviker fra lagets syn. Oversikten over fjorårets bifangstfiske viser imidlertid at årets bifangstavsetning vil holde ut året selv om starten fremskyndes. Inneværende år er også kvotegrunnlaget økt med tilførsel av gruppens andel av ca. 10.000 tonn torsk som ved årets start var tiltenkt 3.land (EU).

I 2010 startet bifangstfisket fra og med uke 17. Fartøy i åpen gruppe fisket bare 356 tonn av bifangstkvoten i løpet av hele året. Fartøy under 21meter i lukket gruppe fisket totalt 7.120 tonn som bifangst i løpet av året. Denne gruppen fisket imidlertid 6.467 tonn, et kvantum likt årets bifangstkvote, fra uke 20 (17.mai) og ut året.

- Vi kan ikke se at fangstsituasjonen relatert til utnyttelse av bifangstkvoten i 2011 er vesentlig forskjellig fra 2010, og mener derfor at bifangstfisket bør starte så snart som mulig for å få tatt hele bifangstkvoten, og for å få en optimal utnyttelse av tiltenkte effekter som uttak av sei- og hysekvoten, heter det videre fra Samarbeidsrådet.

- For å gardere seg mot en noe høyere fisketakt i bifangstfisket enn i 2010, kan man være noe mer tilbakeholden med størrelsen på bifangstandelen i fangstene enn foregående år.