Det har vist seg svært vanskelig å holde risten fri for tare og annet drivgods skriver Norges Fisarlag i en henvendelse de har oversendt Fiskeridirektoratet.

Fra og med første januar i år ble også områdene innenfor 4-mila omfattet av påbudet om sorteringsrist i reketrålfisket sør for 62°N.

- Utvidelsen av dette ristpåbudet har ført til vanskelige driftsforhold for den minste flåten, som har relativt lav tauekraft og små trålredskaper, da disse opplever betydelig fangsttap av både reker, kreps og annen fisk. Flere av disse fartøyene har nå så lave fangstrater på grunn av fangsttap at driften ikke lenger er regningssvarende, fastslår Fiskarlaget.

I et brev til Nærings- og Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet ber de om at om at det snarest etableres dispensasjonsordninger fra bruk av sorteringsrister i særlige tilfeller og situasjoner som dette.