«Arbeidsutvalget viser til at kystflåten har et betydelig kvantum NVG-sild igjen og fiske i 2017. Videre så rapporteres det om at den silden som opptrer kystnært, der store deler av kystflåten er avhengig av å utøve sitt fiske, har samlet seg innenfor fjordlinjene, som gjør at NVG-silden i realiteten ikke er tilgjengelig for store deler av flåten. Videre rapporteres det om at NVG-silden som står i fjordene er av mindre størrelse. Vi er kjent med at Nærings- og fiskeridepartementet har vært avvisende til henvendelsen Norges Fiskarlag gjorde i oktober om å utvide adgangen til å overføre deler av 2017-kvoten til 2018.

Arbeidsutvalget mener situasjon for kystflåten som fisker etter NVG-sild krever at det gjøres tiltak. Slik situasjonen er nå har ikke kystflåten mulighet til å fiske sin kvote. Det synes videre uheldig og unødvendig, både av markedsmessige grunner og ikke minst av bestandsmessige hensyn, dersom det eventuelt må gjennomføres et fiske etter sild av mindre størrelse.

Primært ber arbeidsutvalget derfor om at det rettes en ny henvendelse til departementet der det bes om utvidet adgang for kystflåten til å overføre deler av 2017 kvoten til 2018. 20-25 prosent av kystflåtens kvote for 2017 bør kunne overføres til 2018. Sekundært må det dispenseres fra fjordlinjebestemmelsen slik at kystflåten kan gjennomføre sitt fiske der silden er tilgjengelig.»