I høringssvaret viser Fiskebåt til det pågående arbeidet i ICES om hvordan bestanden av kysttorsk kan bygges opp og at det er store geografiske forskjeller. Rundt 80 prosent av kysttorsken blir fisket nord for 67 grader nord, og foreløpige analyser indikerer at denne delen av bestanden er i bedre forfatning enn hva ICES sin bestandsvurderinger tilsier. Det kan derfor være aktuelt med forskjellige tiltak alt etter hvilke området det er snakk om, skriver Fiskebåt i høringen.

Espen Jacobsen er avdelingsleder i Fiskebåt.

I høringsbrevet fremhever Fiskebåt viktigheten av at tiltakene som iverksettes må utformes på en slik måte at fiske etter andre arter ikke blir unødig hindret. Råstoff fra andre fiskeslag enn torsk er viktig for å skape aktivitet i kystsamfunnene.

- Det er derfor viktig at tiltakene som iverksettes er balanserte mellom de ulike hensyn, og ikke kun har et ensidig torskefokus. Fiskebåt mener at fornuftige og målrettede tiltak vil kunne kombineres med ferskfiskordningen, men det forutsetter at ordningen justeres, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen.

Miljøsertifisering

Fiskebåt er bekymret over at torsk som er fisket innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen er i fare for å miste miljøsertifiseringen (MSC) neste år, som følge av for hard beskatning av kysttorskbestanden. Fiskebåt mener derfor det er nødvendig med en ny gjenoppbyggingsplan for å få ned beskatningen av kysttorsk.

- Et målbart tiltak som vil gi stor effekt er å begrense direktefisket etter torsk innenfor 12 nm avgrunnlinjen i månedene desember og januar. Dette vil innebære at man dreier mer av direktefisket etter torsk til perioder hvor man har størst innsig av nordøstarktisk torsk. Tiltaket vil langt på vei være i overenstemmelse med Havforskningsinstituttets forslag om å redusere fisket etter kysttorsk om høsten, sier Jacobsen

Viktig med differensiert flåte

Fiskebåt er sterkt imot at det utelukkende skal være fartøyets faktiske lengde som skal avgjøre hvor og når fisket etter torsk skal gjennomføres.

Fiskebåt er opptatt av å beholde en differensiert kystflåte hvor man ivaretar både store og små fartøy. I debatten er det fra enkelte hold argumentert for at den største kystflåten fortrenger den minste på feltene. Dette er en fremstilling som ikke er basert på saklige argumenter. Det er ingen tvil om at antall fartøy grunnet struktureringer er sterkt redusert, og at både de minste og de største fartøyene i kystflåten er blitt større og mer effektive. Samtidig er det viktig å være klar over at det totale uttaket av fisk basert på totalt antall kvotefaktorer ikke er blitt større. Det er imidlertid færre og ikke flere fartøy på de samme feltene i dag, og det blir derfor feil å bruke disse argumentene for å henvise fartøy over 21 meter utenfor grunnlinjene, sier Jacobsen.