Det er hovedkonklusjonen i rapporten «Forvaltningen av vanlig uer». Rapporten sendes nå på høring.

Det er Fiskeridirektoratet som omtaler rapporten torsdag. Uer-rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Norges Fiskarlag, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

Lite rekruttering og liten gytebestand

Vanlig uer har i de senere årene hatt en svak rekruttering og en stadig mindre gytebestand. Dette har medført en nedgang i fangstene av vanlig uer, og at alderssammensetningen av arten stadig har blitt eldre.

Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, har derfor anbefalt et nullfiske av uer de siste årene. Havforskningsinstituttet har støttet denne anbefalingen.

– Den alvorlige bestandssituasjonen for vanlig uer og anbefalingen fra ICES og Havforskningsinstituttet tilsier at det er nødvendig å finne frem til hensiktsmessige reguleringstiltak i kystfisket etter uer nord for 62°N, sier rådgiver Rune Paulsrud Mjørlund ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Arbeidsgruppen anbefaler å innføre en ukebasert bifangstadgang på 10 prosent hele året. Enkelte fartøygrupper bør likevel gis en bifangstadgang utover 10 prosent i deler av året, for at de skal ha anledning til å gjennomføre et fiske etter andre arter.

Representantene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet anbefaler at fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med konvensjonelle redskap skal ha en ukebasert bifangstprosent på 30 prosent fra og med 1. august til og med 31. desember. Representanten fra Norges Fiskarlag foreslår at perioden med høyere bifangstprosent skal utvides til også å inkludere januar og februar.

Dersom en velger å videreføre det frie fisket for juksa, så bør det frie fisket begrenses til månedene juni, juli og august. Imidlertid bør det kun gis en slik adgang for fartøy med største lengde under 15 meter. I de andre delene av året bør fartøy som fisker med juksa ha de samme reguleringene som andre konvensjonelle fartøy, melder fiskarlaget.no.