De nye båtrutene på Finnmarkskysten har vært tema gjennom hele vinter. Fylket har ikke lenger ansvar for både gods og folk, og har mange steder solgt ferger som hadde kapasitet for gods, for heller å konsentrere seg om personbefordring. Sørøya er et av sambandene som rammes av dette, og for Ann Kristin Kvalsvik på fiskebruket i Akkarfjord har situasjonen blitt prekær.

Etter stort press i opinionen kommer derfor saken opp på nytt for fylkestinget. Men ifølge ifinnmark.no foreligger det en negativ innstilling fra fylkesrådmann Øystein Ruud i forkant av møtet.

Kun to

Rådmannen peker på at det er kun to bedrifter som har benyttet seg av godstilbudet ferga «Sørøy» leverte. Denne båten er nå solgt, og å skaffe ny godsførende båt på dette sambandet vil ifølge Ruud koste mellom 10 og 15 millioner ekstra.

- Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunens førsteprioritet må være personbefordring. Eksisterende løsning med kommersiell godsbefordring på fylkeskommunens rutenett for hurtigbåter er stort sett tilstrekkelig for å løse det daglige godsbehovet i distriktene. Imidlertid er det kjent at periodiske enkeltbehov krever større kapasitet enn det hurtigbåtene kan yte, men fylkesrådmannen kan ikke se at fylkeskommunen har ansvar eller økonomi til å dekke disse behovene innenfor dagens ramme, skriver fylkesrådmannen, skriver Ruud i saksfremlegget.

Urettferdig

Rådmannen erkjenner samtidig at fylkeskommunen har et ansvar for å bidra til næringsliv i distriktene, men skriver samtidig at det vil fremstå urimelig overfor andre som ikke får dekket sine godsbehov dersom fylkeskommunen går inn og dekker enkeltbedrifters behov.

- At godskundene forventer at fylkeskommunen tar regninga for godsbefordring når et behov oppstår, anser fylkesrådmannen som svært problematisk. Det legger ekstra press på samferdselsøkonomien – noe som går direkte ut over øvrig kollektivtilbud og veivedlikehold, legges det til ifølge Ifinnmark.no

Motvillig utredning

Fylkesrådmannen anbefaler likevel at det tas en full gjennomgang av behovet for godstransport langs kysten.

- Deretter vil fylkesrådmannen legge en anbefaling fram for fylkestinget, basert på undersøkelsen, skriver fylkesrådmannen i saksfremlegget.

Forslaget til vedtak i fylkestinget lyder som følger:

"Fylkesrådmannen gis mandat til å undersøke markedsgrunnlaget for drift av nytt godsfartøy i Finnmark, og gjøre eventuelle intensjonsavtaler rundt behovet. Fylkesrådmannen skal til fylkestingets oktobermøte presentere resultatet av undersøkelsene i foregående kulepunkt, og komme med sin anbefaling av eventuell iverksettelse av anbud."

Orket ikke å lese

Fiskekjøper Ann-Kristin Kvalsvik sier til Ifinnmark.no at hun bare orket å lese de to første setningene i framlegget før hun måtte legge papirene fra seg. Hun står klokkeklart fast på at det offentlige, her representert ved fylkeskommunen har ansvar for en samferdsel som fungerer, også til Sørøya.

- Vi har fylkesvei i Akkarfjord. Det har fylket ansvaret for. Den dagen fylkeskommunen slutter å brøyte rundt på fylkesveiene, så vil jeg tro det blir ramaskrik. Da får de knytte vår fylkesvei til det øvrige nettet med ferge. Dette er i høyeste grad fylkeskommunens ansvar, sier Kvalsvik til Ifinnmark.no

Hun sier de økonomiske konsekvensene av årets fergerot handler om flere millioner kroner i tapt omsetning, og slår fast at bedriften ikke har råd til å drive lenge på den måten før det er slutt.