Vi gjengir her formannskapet i Båtsfjords høringssvar til Fiskeridirektoratets høringsnotat om forslag til regulering av- og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26⁰N 2018:

Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av kongekrabbens tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter. Fisket skal være et kompensasjonsfiskeri og ikke et hovedfiskeri.

  1. Kvotestigen er viktig for nyetableringer, vekst og utvikling av kystflåten. Kvotestigen bør innrettes slik at den gir muligheter for nyetableringer samtidig som den underbygger vekst og utvikling i etablert kystflåte. Båtsfjord kommune gir sin tilslutning til Fiskeridirektoratets forslag om at krav til omsetning fra andre fiskerier økes til kr 200.000,-

  2. I motsetning til Fiskeridirektoratet ser ikke Båtsfjord kommune det som en ulempe at fartøyeiere flytter fra vest til øst for å forbedre sitt driftsgrunnlag. Dette skjer i stor grad innenfor andre næringer. Fiskerinæringen er av særlig betydning for Øst-Finnmark all den tid øvrige næringsmuligheter i stor grad er begrenset til Vest-Finnmark. En utvidelse av deltakerretten i kombinasjon med reduserte kvoter vil i svært stor grad påvirke det enkelte fartøys lønnsomhet. I den grad man i Vest-Finnmark opplever store plager med krabben henvises det til at det her er anledning til fritt fiske. Båtsfjord kommune vil derfor sterkt fraråde at man utvider det geografiske området for deltakerrett til også å gjelde fartøy fra Vest-Finnmark. Båtsfjord kommune legger til grunn at grensen for kvoteregulert område ikke må endres.

  3. Båtsfjord kommune gir sin tilslutning til at fangst etter kongekrabbe stenges i perioder hvor krabben er spesielt sårbar, men at dette må hensynta også fiskernes driftsmessige interesser så langt det lar seg gjøre.

  4. Båtsfjord kommune advarer sterkt mot en utvidelse av leveranseområdet for kongekrabber fisket i det kvoteregulerte området. Dette vil kunne føre til at etablert, verdiskapende landaktivitet i Øst-Finnmark forvitrer. I kombinasjon med utvidelse av deltakerretten (se pkt 2 over) vil en slik forvitring kunne skje raskt.