Det vises til den tillatelse som er gitt til selskapet Calanus AS til forsøksfangst av inntil 1000 tonn rødåte årlig med finmasket trål i perioden 2008-2012, der inntil 500 tonn årlig kan tas i kystnære farvann i området fra grunnlinjen og ut til 30 nautiske mil i perioden 1. april til 31. august.

Dette til tross for at Havforskningsinstituttet tidligere har uttalt at slik tråling ikke bør finne sted innenfor 30 nm fra kysten på strekningen Stad-Nordkapp i perioden mars-juli. Dette av hensyn til sammenhengende belter av fiskelarver, samt manglende effektive utskillingsmekanismer for larver og yngel.

Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere uttalt at en forutsetning for å tillate slik tråling må være at det tas fortløpende prøver som analyseres etter hver tur for å kunne beregne og registrere eventuell bifangst av yngel. Det var i tillatelsen forutsatt at slike prøver skulle sendes og analyseres av Havforskningsinstituttet ved faggruppe Plankton.

Norges Kystfiskarlag er kjent med at det tidligere har vært uklarheter i forhold til oppfølgingen av dette kravet mellom direktoratet og HI, uten at Norges Kystfiskarlag kjenner utfallet av denne diskusjonen.

Norges Kystfiskarlag er svært betenkt over at det tillates rødåtetråling med finmasket trål i områder og perioder med fiskelarver og yngel i overflaten. Det vises i den forbindelse blant annet til nylig gjennomført tråling i Vestfjorden i mai 2012.

- Vi tillater oss på denne bakgrunn å etterspørre gjennomføring og resultat av prøvetaking i forhold til kartlegging av bifangst av yngel og larver i forsøksfisket etter rødåte med trål i kystnære farvann, heter det fra kystfiskarlaget.

Det vises for øvrig til følgende uttalelse vedtatt av Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag 3.-4. mai 2012:

«Det er åpnet for et begrenset forsøksfiske av raudåte i Vesterålsfjorden/Hadselfjorden, etter påtrykk fra et begrenset forskningsmiljø. Vi vet at det finnes kolossale mengder raudåte i havområdene omkring oss. Vi vet også at raudåta er en viktig art som føde for alle de kommersielle fiskeslagene som våre fiskerier er basert på. Det er også en kjensgjerning at rogna til raudåta er det viktigste – kanskje det eneste – startforet for fiskelarvene. Vi vet imidlertid lite eller ingenting om samspillet mellom raudåtebestanden og fiskebestandene, og det er følgelig godt mulig at raudåtebestanden må være så stor som den er dersom viktige fiskebestander skal kunne holde seg på et ønskelig høyt nivå. Denne sammenhengen vet vi per i dag alt for lite om. Forsøksfisket etter raudåte gjennomføres på et tidspunkt hvor larver etter torskegytinga i området er i drift og følgelig blir desimert av dette fisket.

Norges Kystfiskarlag ber derfor om at raudåtefisket stanses inntil vi får klarlagt hvilke konsekvenser det kan ha for fiskebestandene.»