Det er essensen i fiskeriminister Per Sandbergs nye kvoteinstruks. Sandberg selv legger ikke skjul på at han er uenig i sitt eget vedtak, som kommer etter pålegg fra Stortinget. - Jeg kan fortsatt ikke se noe behov for en slik innstramming av rederienes frihet i valg av fartøy, skriver han i en pressemelding. Her er meldinga i sin helhet:

Fiskeriministeren har i dag fastsatt en ny Instruks som erstatter kvoteinstruksen fra 12. januar 2016.

Bakgrunnen for dette er Stortingets vedtak 30. mai 2017 som ber regjeringen om å implementere Fiskarlagets forslag om å stramme inn den forvaltningspraksis som er nedfelt i Instruksen. Rent konkret innebærer dette følgende endringer:

• Deltakeradgang med hjemmelslengde under 15 meter i andre fiskerier enn kystfisket etter makrell, skal ikke lenger kunne tildeles fartøy med største lengde på 21 meter eller mer.

• Deltakeradgang med hjemmelslengde under 15 meter i kystfisket etter makrell med garn og snøre skal ikke lenger kunne tildeles fartøy på 15 meter eller mer.

Det ble også forutsatt i debatten i Stortinget at aktører som allerede har foretatt investeringer basert på Instruksen fra 2016 ikke skulle rammes. Fiskeriministeren har derfor i dag bestemt at søknad om utskifting eller splitting som er sendt inn 15. juni 2017 eller tidligere, skal behandles i medhold av Instruksen fra 12. januar 2016. Tilsvarende gjelder dersom søkeren har inngått bindende avtale om kjøp av det aktuelle fartøyet mellom 12. januar 2016 og 15. juni 2017.

- Det er en kjent sak at jeg er uenig i den innstrammingen Stortingets flertall besluttet. Jeg kan fortsatt ikke se noe behov for en slik innstramming av rederienes frihet i valg av fartøy. Erfaringene med instruksen tilsier også at jeg har rett. Samtidig er jeg glad for at vi nå har avsluttet denne saken og fått på plass en Instruks som i det minste tar hensyn til de aktørene som allerede har innrettet seg etter den gamle Instruksen, sier fiskeriminister Per Sandberg