- Mandatet til ekspertgruppen må omfatte en nærmere risikovurdering av aktuelle nedbrytingsprodukter og faren for uhellsutslipp. Etter Norges Fiskarlags oppfatning må de konkrete risikovurderingene bli gjort offentlig tilgjengelige før regjeringen tar endelig stilling i saken, skriver laget i et brev til Utenriksdepartementet.

Stor sjømateksport

Som kjent har FN, USA og Russland bedt Norge om å ta imot inntil 500 tonn saringass og nær 50 tonn med sennepsgass fra syriske lager for destruksjon. Norge forespørres med begrunnelse i at vi har de rette forutsetningene for å gjennomføre et slikt oppdrag, blant annet på grunn av «rikelige mengder rent vann og en stabil politisk situasjon».

- Norge er en av verdens viktigste eksportører av sjømat. Vi får opplyst at eventuell destruering av giftgass i Norge vil måtte skje ved kysten, og ved bruk av store mengder vann. Det er derfor svært viktig, også i forhold til det generelle omdømmet til norsk sjømat, å forsikre seg om at det ikke kan bli sluppet ut stoffer i sjøen som kan være problematiske i forhold til mattrygghet, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

Fiskarlaget er også bekymret fordi det ser ut som om flere sentrale etater ikke er involvert i det arbeidet som nå gjøres fra norsk side for å vurdere om vi kan ta mot de farlige stoffene.

Krever trygghet

Saksbehandler, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, sier Fiskarlaget gjennom mange år har erfart at det ikke eksisterer noe forvaltningssystem som ivaretar hensynet til sjømattrygghet og fiskerinæring på en god måte i slike saker.

- Det er bekymringsfullt at det ifølge våre opplysninger verken er slik at NIFES eller Mattilsynet er involvert. Dette er etater som har forvaltningsansvar og spisskompetanse på sjømattrygghet, påpeker Sandberg.

I brevet sier Norges Fiskarlag at organisasjonen i utgangspunktet er positivt innstilt til at Norge kan bidra til å følge opp FN-resolusjonen om å destruere Syrias kjemiske masseødeleggelsesvåpen. Fiskarlaget påpeker likevel at det må være en absolutt forutsetning at slik destruering ikke må være til fare for sjømattrygghet, fjordmiljø, fiskerinæring og folkehelse.