- Dette påkaller oppmerksomhet fra norsk fiskeriforvaltning. Ikke minst er det behov for nye forskrifter og informasjon om hvordan fisk settes ut på en slik måte at den overlever, sier forsker Trude Borch ved Nofima.

Beskatter kysttorsk

Sammen med Keno Ferter og Jeppe Koldingved, Universitetet i Bergen og Jon Helge Vølstad ved Havforskningsinstituttet har hun i en artikkel i tidsskriftet Fisheries Management and Ecology drøftet hvordan fiskerturismen bør videreføres innenfor rammene av bærekraftig forvaltning av marine fiskeressurser.

Datagrunnlaget for analysen er hentet fra Keno Ferter sitt mastergradsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Et poeng i denne sammenhengen er at sjøfisketuristene i høy grad beskatter kysttorskbestandene i nord. I motsetning til den rekordstore stammen av nordøstarktisk torsk, har kysttorsken i flere år vært i nærheten av den såkalte «rødlista» over truede arter.

For liten, eller for stor

- Sjøfisketurisme er en voksende næring i Norge. For å sikre en fortsatt utvikling av denne delen av norsk reiselivsnæring, er det viktig med oppfølging både fra myndighetene og fra reiselivsnæringen. Næringens del av jobben blir å formidle kunnskap om forskrifter og gi råd til turistene om hvordan fisken bør behandles for å øke graden av overlevelse ved utslipp, sier Borch.

- Er det den internasjonale trenden med «catch and release» eller er det norske reguleringer som bidrar til at sjøfisketuristene kaster over halvparten av torskefangsten i nord?

- Svarene i undersøkelsen viser at de norske bestemmelsene for å verne den minste torsken er en delvis årsak til gjenutsetting av fisk. 10 prosent kastet ut torsk fordi den var under minstemål (forvaltningsstyrt catch and release) mens 60 prosent av turistene oppga at de kastet ut fisken fordi de selv anså den som å være «for liten» (dvs. frivillig catch and release). 9 prosent av fisketuristene oppga at de kastet ut torsk fordi de allerede hadde fått «for mange fisk». Noe overraskende oppga en prosent at de kastet ut torsk fordi den var «for stor», enten for stor til å anvendes til agn, eller for stor til å være velegnet som mat.

Vil øke fiskens overlevelse

Bakgrunnen for utkastet kan altså delvis spores tilbake til de norske reguleringene som har blitt innført etter påtrykk fra yrkesfiskernes interesseorganisasjoner.

- I 2006 ble det innført ei grense på 15 kilo bearbeidet fisk som kan tas ut av landet. I 2010 ble det introdusert et minstemål på fisk for fritids- og turistfiske. Begge disse reguleringsformene ble innført som en del av et nytt forvaltningsregime for norsk kysttorsk, sier Borch.

Med dagens mangelfulle kunnskap om kysttorskens overlevelse ved utslipp, hevder artikkelforfatterne at 60 prosent utkast kan være en bekymringsfull trend. Artikkelen konkluderer med at økt informasjon til fisketurister om hvordan torsken bør behandles for å øke overlevelse, kan være en av flere løsninger på denne utfordringen.

Her kan det være en del å lære av det arbeidet som forskere fra Nofima og Havforskningsinstituttet har lagt ned i forbindelse med levendelagring av blant annet krokfanget torsk.

En ny håndbok er nå tilgjengelig på denne tematikken. Torskens overlevelse ved utslipp studeres også nå av Keno Ferter i et pågående doktorgradsprosjekt.