- Gjennomsnittsalderen i fiskeflåten er høy. For å stimulere til og muliggjøre flere nybygginger, har jeg besluttet å endre reglene for kvoteutnyttelse, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under landsmøtet til Norges Fiskarlag i Trondheim i dag, rapporterer fiskarlaget fra årsmøtet..

Sikrer utnyttelse

- For en fartøyeier som har inngått kontrakt om å bygge ny fiskebåt, kan det være gunstig å selge det gamle fartøyet før det nye er ferdigstilt. Endringa av reglene for kvoteutnyttelse vil sikre at fartøyeier likevel kan få utnyttet sine kvoter i den perioden rederiet står uten fartøy. Perioden er begrenset oppad til to år slik næringa selv har foreslått, sa Berg-Hansen.

Kan overføre

Endringa innebærer at fartøyeier, mens han venter på den nybygde båten, og etter søknad, kan overføre kvotene til et annet fartøy uten at de strenge avkortningsreglene skal gjelde. Det er en forutsetning at fartøyeier midlertidig overtar eierskapet til det andre fartøyet, og at han driver det for egen regning og risiko. Det er videre en forutsetning at fartøyeier har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering innen to år.

Endringen i reglene ble kunngjort da fiskeri- og kystministeren innledet den første politiske landsmøtesaken onsdag ettermiddag.