Selv om det er en nedgang i hyseprisen i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag på 10 prosent hittil i år, peker prisene på fryst hyse oppover igjen, både for trål- og linefanget hyse, etter svært lave priser i fjor høst. Førstehåndsprisen på fryst hyse i Norges Råfisklag var i første kvartal i år nesten 30 prosent høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Hittil i år har prisene på fryst hyse steget hver eneste måned. Høyere hysepriser er viktig for havfiskeflåten i et år med fall i kvotene for både torsk og hyse. Men hva er bakgrunnen for den kraftige prisveksten?

Slik ser utviklingen i årets frossenhysepriser ut i forhold til fjoråret. Foto: Norges Råfisklag

Prisøkningen skyldes hovedsakelig lagernedbygging, økt etterspørsel etter norsk hyse i USA, samt redusert tilbud av hyse som følge av kvotenedgang. Selv om det amerikanske importforbudet på russisk fisk kun omfatter laks, torsk, Alaska pollock og krabbe, er det frykt for at forbudet også vil kunne omfatte hyse. Likeledes gir økt krav til sporbarhet betydelige insentiver for å velge norsk fisk. Det gir utsalg i økt eksportvolum til USA, både direkte og via asiatiske lavkostland som Kina. Eksporten til Asia øker fordi mye av hysa som blir konsumert i USA blir foredlet i asiatiske lavkostland før reeksportert. I takt med den kraftige veksten til Asia og USA, er det en nedgang i eksporten til Storbritannia.

Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea. Foto: Marius Fiskum post@mariusfiskum.

Svingninger i hyseprisen

Siden årtusenskiftet har hyseprisen svingt mye. Svingninger er derfor ikke uvanlig. Prisen faller gjerne når det er utfordringer i økonomien eller etter perioder med kraftig prisvekst. Hyseprisen falt i forbindelse med krisen i verdensøkonomien tidlig på 2000-tallet (2001-2003), under den internasjonale finanskrisen (2008-2009) og da gjeldskrisen rammet Europa noen år senere (2012). Hyseprisen falt også under pandemien (2020-2021). Etter den kraftige prisøkningen i 2013 og 2014, falt hyseprisen i 2015 og i 2016. Når prisen blir for høy, velger mange forbrukere bort hysa til fordel for rimeligere substitutter. På samme måte stiger hyseprisen typisk etter kraftige prisfall. I fjor falt hyseprisen nærmere 30 prosent målt i euro, delvis på grunn av den rekordhøye prisveksten i 2022 og økte levekostnader i viktige hysemarked som Storbritannia og Frankrike. Med bakgrunn i de lave prisene i fjor og lysninger i økonomien i år, er det derfor ikke uvanlig at hyseprisen igjen stiger.

Varestrøm og produkter

Fryst hyse er den største og viktigste produktkategorien for norsk hyse og står for 10-15 prosent av de aggregerte fangstinntektene til en typisk torsketråler. I fjor falt eksporten av fryst hyse til USA og Kina, mens det var en kraftig økningen i eksporten til Polen. Nedgangen til Kina i fjor skjedde på bekostning av russisk hyse, fordi den russiske hysa var lavere priset enn den norske. Eksporten til Polen øker flere aktører har lokalisert foredlingskapasiteten nærmere forbrukermarkedet, hvis hensikt er redusere transportkostnader og kapitalbinding. Hittil i år har eksporten til Kina økt med 200 prosent, likeledes er det en økning i eksporten til andre asiatiske lavkostland som Thailand (+463%) og Vietnam (+40%), drevet av sterke etterspørsel i USA.

I fjor var det en lageroppbygging av hyse tilsvarende 10 prosent av fangstvolumet. Delvis fordi mye av hysa som ble eksportert i 2022 ble rammet av store logistikkutfordringer og først ble konsumert i 2023. Hittil i år er det eksportert 7 500 tonn mer hyse målt i mengde rund vekt enn på samme tid i fjor, mens det per uke 13 er landet omtrent like mye hyse som på samme tid i fjor. Dermed har det vært en kraftig lagernedbygging. Når førstehåndsprisen på fryst hyse samtidig har steget tre måneder på rad, kan vi konkludere med at prisbunnen er nådd. I mars var førstehåndsprisen på fryst hyse i Norges Råfisklag 17 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det viser at kjøperne må bruke pris som virkemiddel for å få tak i mer hyse.

Fersk hyse

Den kraftige volumøkningen av fersk hyse som følge av bedre fiske langs kysten for den minste flåten, forklarer hvorfor førstehåndsprisen på fersk hyse falt i mars. Primo april ser det imidlertid ut som prisbunnen for fersk hyse også er nådd. Selv om prisen har falt i år, har økt landingsvolum medført at verdiene av de ferske hyselandingene har økt. Det forteller at markedet er villig til å betale mer for hysa som landes enn på samme tid i fjor. Økt fiske i kystflåten, vil sammen med kvotenedgangen redusere overføringen til havfiskeflåten i fjerde kvartal. Redusert tilbud, drevet av både kvotenedgang og forventninger om mindre overføringer til havfiskeflåten, vil ha en positiv effekt på prisene på fryst, sløyd og hodekappet hyse utover høsten.

Slik ser prisutviklingen ut for fersk hyse så langt i år. Et helt annet bilde enn frossenhysa. Foto: Råfisklaget

En strammere tilbudsside, har sammen med et marked som er tilbake, hatt en positiv effekt på hyseprisen. Nordea forventer at den positive prisutviklingen fortsetter. Hvis kvoterådene antyder en ytterligere nedgang til neste år, vil prisene stige videre i fjerde kvartal. For hver krone som hyseprisen stiger, kommer imidlertid en ny priskorreksjon nærmere, fordi mange kjøpere velger rimeligere alternativer når hyseprisen blir for høy.