- Fiskebåt vil oppfordre Nærings- og fiskeridepartementet til å be Fiskeridirektoratet om å sette ned en ny arbeidsgruppe for å gjennomgå regelverket for utøvelsen av fisket med sikte på regelforenkling, skriver Fiskebåt i en henvendelse til departementet.

Foreningen viser til at det er 13 år siden sist en slik arbeidsgruppe var aktiv, dermed er det på tide med en ny runde.

Avsluttet i 2003

I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at Fiskeridepartementet i 2002 satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra fiskeriforvaltningen og fiskerinæringen for å se på muligheten for forenkling av regelverket for praktisk fiske. I mandatet ble det understreket at forslag til forenklinger skulle være i samsvar med kravet om god ressursforvaltning og kontroll. Arbeidsgruppen ble ledet av Arne Waage i Fiskeridirektoratet.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i slutten av 2003, og overleverte en omfattende rapport om forenklinger i regelverket. En rekke forskrifter (21) og bestemmelser ble fjernet, og mye av det tekniske regelverket for utøvelsen av fisket ble samlet i en forskrift, dagens utøvelsesforskrift.

Nyttig gjennomgang

Fiskebåt var en av initiativtakerne til regelforenklingsprosessen, og deltok aktivt i arbeidsgruppen. Fiskebåt mener at dette arbeidet var svært nyttig både for fiskerimyndighetene og fiskerinæringen, både fordi det ble foretatt en kritisk gjennomgang av det omfattende regelverket fiskeflåten var underlagt, og fordi dette arbeidet gav de gjenværende bestemmelsene større legitimitet i næringen.

Utøvelsesforskriften har gjennomgått betydelige endringer siden den ble etablert, og ikke minst har den vokst i omfang de siste årene. Fiskebåt mener at det er et stort behov for en ny gjennomgang av utøvelsesforskriften, og en del andre forskrifter som regulerer utøvelsen av fisket, med sikte på regelforenkling.